Pravidla ECCH for Juniors

 

 • 70 hodin nonstop
 • Počet týmů max. 15

Časový harmonogram:

30. 05. 2018

10:00  – 11:00 – možnost markrování, zakrmování, nahazování atd.

12:00 – začátek závodu

02. 06. 2018

10:00 – konec závodu

18:00 – 19:00 vyhlášení výsledků

V závodě se soutěží:

 1. místo – poháry a věcné ceny od sponzorů + startovní místo na Stairs2Hell 2018
 2. místo – poháry a věcné ceny od sponzorů
 3. místo – poháry a věcné ceny od sponzorů
 4. ceny pro tým s nejtěžší ulovenou rybou

Speciální ceny:

 1. Za prvního uloveného bodovaného kapra,
 2. za přesný tip váhy prvního bodovaného kapra,
 3. za přesný tip času, kdy se uloví první bodovaný kapr,
 4. za prvního uloveného lína,
 5. za prvního uloveného amura.

Losování:

Lovné místo se losuje pouze jednou a losuje kterýkoliv člen týmu. Tým, který se nedostaví k prezentaci včas, bude losovat ze zbylých míst po skončení losování. Vylosované místo si není možné mezi týmy vzájemně měnit. 

Lovný sektor:

Zakrmení a zmapování lovného místa je povoleno pouze z lovného místa (je možné použít pouze marker nebo sonar DEEPER). Lovné sektory jsou vyznačené páskou a cedulí s číslem místa. Vstupovat do sektoru během závodů smí pouze organizační štáb. Ostatní osoby jen se souhlasem členů týmu v daném sektoru.

V případě, že při zdolávání kapr zajede do sousedního sektoru a dojde k zamotání udice sousedního týmu, může tento tým podat písemný protest a kapr nebude započítán. Protest musí být podán neprodleně ještě před zapsáním kapra rozhodčím do výkazu úlovků.

Bodování:

Boduje se kapr s váhou od 7 kg. Po ulovení bodovaného kapra „prozvoní“ mobilním telefonem někdo z úspěšného týmu rozhodčího, který rybu zváží, vyfotí lovce s informační tabulí, zapíše uloveného kapra do karty týmu a karty rozhodčího. Úlovek v kartách stvrdí člen týmu a rozhodčí svým podpisem.

Jestliže bude rozdíl mezi výsledky v kartě závodníka a kartě rozhodčího, je směrodatná karta rozhodčího a na kartu závodníka nebude brán zřetel.

Pokud bude kapr zaseknut před koncem závodu, má tým po ukončení závodu 20 minut na jeho zdolání. Pokud to do této doby nestihne, nebude zdolávaný kapr započítán do výsledku závodu. Při zdolávání je nutné ihned vyrozumět rozhodčího.

Povinné vybavení:

Každý tým musí být vybaven minimálně dvěma saky k případnému uchovávání bodovaných kaprů (v každém saku může být maximálně jeden kapr), vyprošťovačem háčků a klinikem (každý ulovený kapr musí být před puštěním zpět do vody řádně ošetřen).

Povolená technika lovu:

Soutěží dvoučlenná mužstva. Jeden soutěžní tým chytá na maximálně 4 pruty. V případě, že tým bude chytat na více prutů, bude tým okamžitě vyloučen ze závodu bez náhrady!

Nehrající kapitán může týmu pomáhat, připravovat návazce, krmení, a podobné činnosti. Nemůže však jakkoliv manipulovat s pruty (nahazování, zasekávání, zdolávání), může však pomáhat podebírat zdolávané ryby.

Na každém prutu bude povolená pouze taková montáž, aby v případě jejího utržení došlo k uvolnění použité zátěže. Montáž smí obsahovat pouze jeden návazec a jeden háček. Protihrot je povolen. Jakékoliv používání člunů nebo zavážecích lodiček je zakázáno. Vše probíhá pouze z odhozu (nahazování je možné pouze ze břehu). Zdolávání ulovených ryb je možné i z vody, avšak maximálně do 1 m hloubky a maximálně do vzdálenosti 10 m od břehu.

Nástraha musí být umístěna mimo háček (klasická metoda na vlas). Zákaz používání krmítek a feederových krmítek! Povolen pouze lov na položenou. Feedrové pruty jsou zakázány.

Jako nástrahu mohou soutěžící použít boilie a pelety. Obalovací těsta na nástrahy, obalování olov, dipy, gely a PVA povoleny. Methodmix je povolen. Zarážky imitující partikl, boilies a pelety jsou povoleny.

Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně.

Krmení je možné pouze ze břehu a to pomocí ruky, ručního praku, lopatky, košíčku, raketou (spomb,..apod) nebo kobry. Jiné způsoby krmení, které nejsou jmenovány – jsou  zakázány.

Loví se systémem chyť a pusť! Co není v pravidlech dovoleno, je zakázáno!

Vyhodnocení:

Vítězem se stane tým s nejvyšším součtem třech bodovaných kaprů. K vítězství může postačit i jeden ulovený kapr, pokud jeho váha bude stačit na celkové vítězství. V případě rovnosti kil rozhoduje o pořadí nejtěžší ulovený kapr. Pokud nerozhodne ani toto kritérium, bude pro určení pořadí rozhodující čas ulovení prvního bodovaného kapra.

Pohyb a chování v průběhu závodu:

Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám! Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty a rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních (gril, vařič). Po ukončení závodu je každý povinen uklidit odpadky do odpadkového koše.

Protest:

Každý tým má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího (nejlépe s důkazy ve formě fotografií či videa). Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší protestní komise.

Členové komise: Hlavní rozhodčí, dva rozhodčí, kterých se protest týká, a dále bude pozván kapitán týmu, který protest podal a kapitán týmu, kterého se protest týká. O protestu hlasují pouze rozhodčí (vítězí nadpoloviční většina – nikdo se nesmí zdržet hlasování).

Každému týmu bude za porušení pravidel uloženo napomenutí (ve formě žluté karty, což znamená, že potrestaný tým nesmí mít následující čtyři hodiny nahozené pruty a ani nesmí zakrmovat nebo mapovat dno), v případě dalšího přestupku bude tým bez náhrady vyloučen. V případě vyloučení týmu jsou všechny jeho výsledky anulovány.

Závěrečná ustanovení:

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla.

Všichni účastníci European Carp Championship for Juniors 2018 se závodů účastní na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu. Všichni účastníci potvrzují, že byli seznámeni s podmínkami závodů, s místem závodů a jsou povinni zabezpečit si na vlastní náklady takové ochranné pomůcky, které omezí možnost úrazů či utonutí.

Po celou dobu konání akce budou přítomni oficiální kameramani a fotografové. Všichni účastníci závodu jsou povinni jim být plně k dispozici a vyhovět jejich požadavkům. Svým podpisem při registraci dávají závodníci souhlas, k pořizování záznamů svého osobního vyobrazení, bez nároku na odměnu a použití pro komerční užití.

 

Sponzoři