Propozice KKCJ 2017

Připravili jsme si pro Vás kvalifikaci na nejlépe obsazený juniorský kaprařský závod v Evropě. Chcete se ho zúčastnit a poměřit své znalosti a zkušenosti s ostatními? Chcete potkat nejlepší kaprařské osobnosti? Tak není nic jednoduššího než se přihlásit do naší kvalifikace, která se bude konat od 5 — 8. května 2017. Kvalifikace se bude moci zúčastnit pouze 16 týmů, takže neváhejte, ať se na Vás dostane!

img_7302

Datum konání: 5. 5. – 8. 5. 2017

  • 51 hodin nonstop
  • Počet týmů max. 16

Časový harmonogram:

05. 05. 2017

18:00 – 19:00 registrace týmů

19:00 – losování lovných míst

20:00 – volná zábava do ranních hodin, možnost přesunu na lovné místo

06. 05. 2017

06:00  – možnost markrování, zakrmování, nahazování atd.

08:00 – začátek závodu

08. 05. 2017

11:00 – konec závodu

12:00 – 13:00 vyhlášení výsledků

V kvalifikaci se soutěží:

  1. místo – poháry a věcné ceny od sponzorů + startovní místo na KJC 2017
  2. místo – poháry a věcné ceny od sponzorů + startovní místo na KCJ 2017 (reprezentace — jezero Katlov)
  3. místo – poháry a věcné ceny od sponzorů

Tým s nejtěžší ulovenou rybou získá pohár a věcné ceny od sponzorů.

Konečné pořadí:

Navíc tři nejlepší týmy v konečném pořadí si odnesou i finanční hotovost:

  1. místo – 8.000,- Kč
  2. místo – 6.000,- Kč
  3. místo – 4.000,- Kč

Registrace:

Tým se registruje pomocí řádně vyplněné přihlášky, která je na stránkách www.katlov.com v sekci Katlov Junior Cup — přihláška. Týmy budou registrovány v pořadí, v jakém zašlou registrační emaily. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášený tým a to i bez udání důvodu. Týmy jsou dvoučlenné a členům týmu musí být mezi 12 — 18 roky (do nedovršených 19 let v době KCJ 2017). Každý tým sebou musí mít jednu doprovodnou osobu, která bude na závodech po celou dobu. Tato osoba plní funkci „nehrajícího kapitána“.

Startovné:

Na základě zaslání přihlášky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol k zaplacení startovného 3.000.  V případě, že do 10 dnů od data přihlášení, nebude uhrazeno startovné na zaslaný účet, bude registrace týmu zrušena a místo bude nabídnuto dalším týmům. Maximální počet soutěžních týmů je 16.

Losování:

Týmy losují startovním místa v pořadí, ve kterém se registrovaly. Losuje se pouze jednou a losuje kterýkoliv člen týmu. Tým, který se nedostaví k prezentaci včas, bude losovat ze zbylých míst po skončení losování. Vylosované místo si není možné mezi týmy vzájemně měnit. 

Lovný sektor:

Zakrmení a zmapování lovného místa je povoleno pouze z lovného místa. Lovné sektory jsou vyznačené páskou a cedulí s číslem místa. Vstupovat do sektoru během závodů smí pouze organizační štáb. Ostatní osoby jen se souhlasem členů týmu v daném sektoru.

V případě, že při zdolávání kapr zajede do sousedního sektoru a dojde k zamotání udice sousedního týmu, může tento tým podat písemný protest a kapr nebude započítán. Protest musí být podán neprodleně ještě před zapsáním kapra rozhodčím do výkazu úlovků.

Bodování:

Boduje se kapr s váhou od 7 kg. Po ulovení bodovaného kapra „prozvoní“ mobilním telefonem někdo z úspěšného týmu rozhodčího, který rybu zváží, vyfotí lovce s informační tabulí, zapíše uloveného kapra do karty týmu a karty rozhodčího. Úlovek v kartách stvrdí člen týmu a rozhodčí svým podpisem.

Jestliže bude rozdíl mezi výsledky v kartě závodníka a kartě rozhodčího, je směrodatná karta rozhodčího a na kartu závodníka nebude brán zřetel.

Pokud bude kapr zaseknut před koncem závodu, má tým po ukončení závodu 20 minut na jeho zdolání. Pokud to do této doby nestihne, nebude zdolávaný kapr započítán do výsledku závodu.

Povinné vybavení:

Každý tým musí být vybaven minimálně dvěma saky k případnému uchovávání bodovaných kaprů (v každém saku může být maximálně jeden kapr), vyprošťovačem háčků a klinikem (každý ulovený kapr musí být před puštěním zpět do vody řádně ošetřen).

Povolená technika lovu:

Soutěží dvoučlenná mužstva. Jeden soutěžní tým chytá na maximálně 4 pruty. V případě, že tým bude chytat na více prutů, bude tým okamžitě vyloučen ze závodu bez náhrady!

Nehrající kapitán může týmu pomáhat, připravovat návazce, krmení, a podobné činnosti. Nemůže však jakkoliv manipulovat s pruty (nahazování, zasekávání, zdolávání), může však pomáhat podebírat zdolávané ryby.

Na každém prutu bude povolená pouze taková montáž, aby v případě jejího utržení došlo k uvolnění použité zátěže. Montáž smí obsahovat pouze jeden návazec a jeden háček. Protihrot je zakázán. Jakékoliv používání člunů nebo zavážecích lodiček je zakázáno. Vše probíhá pouze z odhozu (nahazování je možné pouze ze břehu). Zdolávání ulovených ryb je možné i z vody, avšak maximálně do úrovně do 1 m hloubky a maximálně do vzdálenosti 10 m od břehu.

Nástraha musí být umístěna mimo háček (klasická metoda na vlas). Zákaz používání krmítek a feederových krmítek! Povolen pouze lov na položenou. Feedrové pruty jsou zakázány.

Jako nástrahu mohou soutěžící použít boilie (ne však boilie rohlíkové) a pelety. Obalovací těsta na nástrahy, obalování olov, dipy, gely a PVA povoleny. Zarážky imitující partikl, boilies a pelety jsou povoleny. Krmení methodmixem a vařeným partiklem povoleno.

Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně.

Krmení je možné pouze ze břehu a to pomocí ruky, ručního praku, lopatky, košíčku, raketou (spomb,..apod) nebo kobry. Jiné způsoby krmení, které nejsou jmenovány — jsou  zakázány.

Loví se systémem chyť a pusť! Co není v pravidlech dovoleno, je zakázáno!

Vyhodnocení:

Vítězem se stane tým s nejvyšším součtem třech bodovaných kaprů. K vítězství může postačit i jeden ulovený kapr, pokud jeho váha bude stačit na celkové vítězství. V případě rovnosti kil rozhoduje o pořadí nejtěžší ulovený kapr. Pokud nerozhodne ani toto kritérium, bude pro určení pořadí rozhodující čas ulovení prvního bodovaného kapra.

Pohyb a chování v průběhu závodu:

Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám! Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty a rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních (gril, vařič). Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky a tyto si odvézt.

Protest:

Každý tým má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího (nejlépe s důkazy ve formě fotografií či videa). Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší protestní komise.

Členové komise: Hlavní rozhodčí, dva rozhodčí, kterých se protest týká, a dále bude pozván kapitán týmu, který protest podal a kapitán týmu, kterého se protest týká. O protestu hlasují pouze rozhodčí (vítězí nadpoloviční většina — nikdo se nesmí zdržet hlasování).

Každému týmu bude za porušení pravidel uloženo napomenutí (ve formě žluté karty, což znamená, že potrestaný tým nesmí mít následující čtyři hodiny nahozené pruty a ani nesmí zakrmovat nebo mapovat dno), v případě dalšího přestupku bude tým bez náhrady vyloučen a musí okamžitě opustit svůj sektor a prostory jezera Katlov. V případě vyloučení týmu jsou všechny jeho výsledky anulovány.

Předání výher:

Peněžité výhry se týmům budou zasílat na účet, který vítězné týmy dodají pořadateli. Výhra se týmům převede na účet do 14 dnů od data výhry. Poháry a věcné ceny si vítězné týmy převezmou v rámci slavnostního vyhlášení jednotlivých kvalifikačních kol.

Závěrečná ustanovení:

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného a svým podpisem na registrační kartě.

Zruší-li tým registraci po 1. březnu 2017, nemá takový tým na vrácení startovného, které bude v plné výši použito na náhradu nákladů vzniklých s absencí takového týmu jako paušální náhrada vzniklých nákladů. Může být týmu navráceno v případě, že za sebe najde náhradní tým. Nebo se přihlásí další tým, který odstoupivší tým nahradí.

Pokud bude po registraci některý člen týmu přistižen, že v areálu zázemí závodu, nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní účastníky závodu, opakované rušení nočního klidu, atd.) bude celý tým bez náhrady vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál závodu nebo své lovné místo.

Všichni účastníci kvalifikace na KJC 2017 se závodů účastní na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu. Všichni účastníci potvrzují, že byli seznámeni s podmínkami závodů, s místem závodů a jsou povinni zabezpečit si na vlastní náklady takové ochranné pomůcky, které omezí možnost úrazů či utonutí.

V případě, že nebude plně obsazena kapacita závodu, budou finanční ceny odpovídat procentuálnímu obsazení závodu. Dojde-li ke zrušení závodu, bude týmům vráceno 90 % startovného. Zbývajících 10% ze startovného propadá ve prospěch pořadatele na uhrazení závazků vyplývajících z nákladů na přípravu závodu.

Po celou dobu konání akce budou přítomni oficiální kameramani a fotografové. Všichni účastníci závodu jsou povinni jim být plně k dispozici a vyhovět jejich požadavkům. Svým podpisem při registraci dávají závodníci souhlas, k pořizování záznamů svého osobního vyobrazení, bez nároku na odměnu a použití pro komerční užití.

Sponsors