Propozice – Method Feeder Cup

 

Harmonogram závodu:

Pátek 26. 10. 2018

Příjezd možný v pátek od 12h s možností si zatrénovat na jezeře.
Vybalení věcí, postavení tábora na spaní atd.
Večer od 19h losování sektorů a míst na sobotu, rozdělení do skupin.Možnost posezení v místním penzionu,večeře.

Sobota 27. 10. 2018

6:00 – 7:30 přesun na lovná mísa,příprava.
7:30 – start závodu.
15:30 – konec sobotního kola.
15:30 – 17:00 – vážení a vyhodnocení výsledku prvního dne.
18:30 – vyhlášení vítězů prvního dne a losování lovných míst na neděli. Sektory se obrátí.

  • možnost objednání oběda z místního penzionu v ceně cca 100 Kč/ks.Rozvoz až na lovné místo!Večer možnost posezení v místním penzionu.Klobásy,steaky atd

Neděle 28. 10. 2018

5:30 – 7:00 – přesun na lovná místa, příprava náčiní,krmení.
7:00 – start závodu.
15:00 – konec nedělního kola.
16:30 – slavnostní vyhlášení závodu.

  • možnost objednání oběda z místního penzionu v ceně cca 100 Kč/ks.Rozvoz až na lovné místo.

Akce pro děti: 

Během závodu proběhne i sbírka nepotřebného rybářského náčiní jako například: vlasců, háčků, prutů, navijáků atd.. Věci budou po závodě předané rybářským kroužkům. Podpořme tak naši rybářskou budoucnost!

Registrace:

Tým se registruje pomocí řádně vyplněné přihlášky, která je na stránkách www.katlov.com v záložce Method Feeder Cup. Týmy budou registrovány v pořadí, v jakém bude připsáná částka za startovné na bankovním účtě. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášený tým a to i bez udání důvodu. Týmy jsou pouze dvoučlenné. Na základě zaslání přihlášky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol k zaplacení startovného 4000 Kč. Startovné musí být zaplaceno a to do 14 dnů od data přihlášení.V případě, že do 14 dnů od data přihlášení, nebude uhrazeno startovné na zaslaný účet (nebo jeho část), bude registrace týmu zrušena a místo bude nabídnuto dalším týmům. Maximální počet soutěžních týmů je 26.

Losování:

Nejdříve se vylosuje pořadí, v kterém budou následně týmy losovat. Losuje se jednou na začátku a podruhé v polovině závodu. Losovat může kterýkoliv člen týmu. Za tým, který se nedostaví k prezentaci včas, bude losovat hlavní rozhodčí. Vylosované místo si není možné mezi týmy vzájemně měnit.
Lovná místa jsou rozdělena do dvou sektorů. Týmy si losují nejdříve ze všech lovných míst (č. 1-26). Týmy které si vylosují místo na mělčině dále v polovině závodu losují z koše, kde jsou místa na hloubce a naopak. Každý tým tak stráví polovinu závodu na jiné části jezera.

Lovný sektor:

Zakrmení a zmapování lovného místa povoleno až po zahájení závodu (platí i po výměně lovných míst). Lovné sektory jsou vyznačené páskou a cedulí s číslem místa. Vstupovat do sektoru během závodů smí pouze organizační štáb. Ostatní osoby jen se souhlasem členů týmu v daném sektoru.
V případě, že při zdolávání kapr zajede do sousedního sektoru a dojde k zamotání udice sousedního týmu, může tento tým podat písemný protest a kapr nebude započítán. Protest musí být podán neprodleně ještě před zapsáním kapra rozhodčím do výkazu úlovků.

Bodování:

Boduje se celková váha všech ulovených ryb.Bodovaná je i „bílá ryba“. Po ulovení bodované ryby je nutné úlovek uschovat v závodním vezírku který musí mít minimálně 3m délku.Každý závodník musí mít svůj vlastní vezírek jinak nebude zařazen do soutěže o nejlepšího jednotlivce. Když se uloví ryba delší jako 70 cm + je nutné neprodleně přivolat rozhodčí a rybu okamžitě na místě zvážit a neprodleně pustit zpět do revíru, kde byla ulovena. Toto platí i pro úlovek lína,candáta,štiky a to jakékoliv velikosti. Váha ryb se zapíše do tabulky závodníků a váhu potvrdí rozhodčí svým podpisem. Pokud bude kapr zaseknut před koncem závodu, má tým po ukončení závodu 20 minut na jeho zdolání. Pokud to do této doby nestihne, nebude zdolávaná ryba započítaná do výsledku závodu.

Povinné vybavení:

Každý tým musí být vybaven vyprošťovačem háčků a klinikem (každý ulovený kapr musí být před puštěním zpět do vody řádně ošetřen),vezírkem minimálně 3m dlouhým,prostorným podběrákem.

Povolená technika lovu:

Soutěží dvoučlenná mužstva. Jeden soutěžní tým chytá na maximálně 2 pruty. V případě, že tým bude chytat na více prutů, bude tým okamžitě vyloučen ze závodu bez náhrady! Na každém prutu bude povolená pouze taková montáž, aby v případě jejího utržení došlo k uvolnění použité zátěže. Montáž smí obsahovat pouze jeden návazec a jeden háček. Zátěž smí být použitá jenom takzvané method krmitko (otevřené) nebo samotné olovo. Jakékoliv používání člunů nebo zavážecích lodiček je zakázáno. Vše probíhá pouze z odhozu (nahazování je možné pouze ze břehu). Zdolávání ulovených ryb je možné i z vody, avšak maximálně do úrovně pasu a to maximálně do vzdálenosti 15 metrů od mola. Nahazování z vody je zakázáno. Jako nástrahu mohou soutěžící použít boilie,partikl, pelety a plovoucí varianty těchto nástrah. Obalovací těsta na nástrahy, , dipy, gely a PVA povoleny. Imitace partiklu, boilies a pelety jsou povoleny,živá potrava povolena jako například červy,žížala atd. Krmení method mixem,vařeným partiklem,peletamy,boilies je povoleno v neomezeném množství. Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně. Krmení je možné pouze ze břehu a to pomocí ruky, ručního praku, lopatky, košíčku, rakety (spombu) nebo kobry. Jiné způsoby krmení, které nejsou jmenovány – jsou zakázány. Označování lovného místa je povoleno pouze markerem. Jakékoliv jiné způsoby označení lovného místa jsou zakázány.Mapování dna je povoleno markerem nebo nahazovacím echoloem jako je například Deeper.Návazec je povolen v maximální délce 50cm.

Co není v pravidlech dovoleno, je zakázáno!

Vyhodnocení závodu:

Vítězí tým, který bude mít součet obou dní největší společnou váhu úlovků. V případě rovnosti kil rozhoduje o konečném pořadí váha nejtěžšího uloveného kapra daného týmu. Pokud nerozhodne ani toto kritérium, bude pro určení pořadí rozhodující čas ulovení prvního bodovaného kapra.

Pohyb a chování v průběhu závodu:

Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám! Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty a rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních (gril, vařič). Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky a tyto si odvézt.

Protest:

Každý tým má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího (nejlépe s důkazy ve formě fotografií či videa). Podání protestu je zpoplatněno částkou 1.000 Kč, která v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší protestní komise. Členové komise: Hlavní rozhodčí, dva rozhodčí, kterých se protest týká, a dále bude pozván kapitán týmu, který protest podal a kapitán týmu, kterého se protest týká. O protestu hlasují pouze rozhodčí (vítězí nadpoloviční většina). Každému týmu bude za porušení pravidel uloženo napomenutí (ve formě žluté karty), což znamená, že potrestaný tým nesmí mít následující dvě hodiny nahozené pruty a ani nesmí zakrmovat. V případě dalšího přestupku bude tým bez náhrady vyloučen a musí okamžitě opustit svůj sektor a prostory jezera . V případě vyloučení týmu jsou všechny jeho výsledky anulovány.

Závěrečná ustanovení:

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného a svým podpisem na registrační kartě.

Povinností přihlášeného týmu je uhradit plné startovné v termínu, který je stanoven výše. Zruší-li tým registraci po 1. červnu 2018, nemá takový tým na vrácení startovného, které bude v plné výši použito na náhradu nákladů vzniklých s absencí takového týmu jako paušální náhrada vzniklých nákladů. Startovné může být týmu navráceno v případě, že za sebe najde náhradní tým. Nebo se přihlásí další tým, který odstoupený tým nahradí.

Jestliže nebude závod naplněn, bude výše výher upravena podle počtu přihlášených týmů. Dojde-li ke zrušení závodu, bude týmům vráceno 90 % startovného. Zbývajících 10% ze startovného propadá ve prospěch pořadatele na uhrazení závazků vyplývajících z nákladů na přípravu závodu.

Pokud bude po registraci některý člen týmu přistižen, že v areálu zázemí závodu, nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní účastníky závodu, opakované rušení nočního klidu, atd.) bude celý tým bez náhrady vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál závodu nebo své lovné místo.
Všichni účastníci Method Feeder Cup  2018 se účastní na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu. Všichni účastníci potvrzují, že byli seznámeni s podmínkami závodů, s místem závodů a jsou povinni zabezpečit si na vlastní náklady takové ochranné pomůcky, které omezí možnost úrazů či utonutí.

Parkování je možné jenom na místech tomu vyhrazené (Hlavní parkoviště jezera Katlov).Nenechávat auta u chat a podobně.

Po celou dobu konání akce bude přítomen kameraman a fotograf. Všichni účastníci závodu dávají svým podpisem při registraci souhlas k pořizování záznamů svého osobního vyobrazení bez nároku na odměnu a použití pro komerční užití.

 

 

Generální sponzor


Sponzoři