Propozice kvalifikace ECCH for Juniors 2021

Přeloženo na: 8. května – 10. května 2021

Připravili jsme si pro Vás kvalifikaci na nejlépe obsazený juniorský kaprařský závod v Evropě – European Carp Championship for Juniors. Chcete se ho zúčastnit a poměřit své znalosti a zkušenosti s ostatními? Chcete potkat známé kaprařské osobnosti z celé Evropy? Tak není nic jednoduššího než se přihlásit do naší kvalifikace, která se bude konat od 8. května – 10. května 2021. Kvalifikace se bude moci zúčastnit pouze 18 týmů, takže neváhejte, ať se na Vás dostane!

Datum konání: 8. 5. – 10. 5. 2021

  • 44 hodin nonstop
  • Počet týmů max. 18

Časový harmonogram:

08. 05. 2021

11:00 – 11:30 registrace týmů

11:30 – losování lovných míst

12:00 – možnost markrování, zakrmování, nahazování atd.

14:00 – začátek závodu

 

10. 05. 2021

10:00 – konec závodu

12:00 – 12:30 vyhlášení výsledků

V kvalifikaci se soutěží:

  1. místo – poháry a věcné ceny od sponzorů  + startovní místo na ECCHJ 2021 + 10.000 Kč!
  2. místo – poháry a věcné ceny od sponzorů
  3. místo – poháry a věcné ceny od sponzorů

Tým s nejtěžší ulovenou rybou získá poháry a věcné ceny od sponzorů.

Registrace:

Tým se registruje pomocí řádně vyplněné přihlášky, která je na stránkách www.katlov.com v sekci kvalifikace ECCH for Juniors – přihláška. Týmy budou registrovány v pořadí, v jakém zašlou registrační emaily. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášený tým a to i bez udání důvodu. Týmy jsou dvoučlenné a členům týmu musí být mezi 12 – 19 roky (ročníky 1. 6. 2001 – 1. 6. 2008). Pokud jsou závodníci mladší 18 let (v případě, že jeden ze závodníků je starší 18 let, může ručit za kolegu mladšího 18 let) musí mít jednu doprovodnou osobu, která bude na závodech po celou dobu. Tato osoba plní funkci „nehrajícího kapitána“.

Startovné:

Na základě zaslání přihlášky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol k zaplacení startovného 4.000 Kč.  V případě, že do 10 dnů od data přihlášení, nebude uhrazeno startovné na zaslaný účet, bude registrace týmu zrušena a místo bude nabídnuto dalším týmům. Maximální počet soutěžních týmů je 18.

Losování:

Týmy losují startovním místa v pořadí, ve kterém se registrovaly. Losuje se pouze jednou a losuje kterýkoliv člen týmu. Tým, který se nedostaví k prezentaci včas, bude losovat ze zbylých míst po skončení losování. Vylosované místo si není možné mezi týmy vzájemně měnit. 

Lovný sektor:

Zakrmení a zmapování lovného místa je povoleno pouze z lovného místa. Lovné sektory jsou vyznačené páskou a cedulí s číslem místa. Vstupovat do sektoru během závodů smí pouze organizační štáb. Ostatní osoby jen se souhlasem členů týmu v daném sektoru.

V případě, že při zdolávání zajede ryba do sousedního sektoru a dojde k zamotání udice sousedního týmu, může tento tým podat písemný protest a bodovaná ryba nebude započítána. Protest musí být podán neprodleně ještě před zapsáním bodované ryby rozhodčím do výkazu úlovků.

Bodování:

Boduje se kapr a amur s váhou od 3 kg. Po ulovení bodovaného kapra zavolá někdo z úspěšného týmu rozhodčího, který rybu zváží, vyfotí lovce s informační tabulí, zapíše uloveného kapra do karty týmu a karty rozhodčího. Úlovek v kartách stvrdí člen týmu a rozhodčí svým podpisem. V případě, že bude ulovena bodovaná ryba o váze 15+ je nutné mít jako svědka člena sousedního týmu, který se taktéž podepíše na kartu týmu i rozhodčího a tím stvrdí hodnověrnost úlovku.

Jestliže bude rozdíl mezi výsledky v kartě závodníka a kartě rozhodčího, je směrodatná karta rozhodčího a na kartu závodníka nebude brán zřetel.

Pokud bude ryba zaseknuta před koncem závodu, má tým po ukončení závodu 20 minut na její zdolání. Pokud to do této doby nestihne, nebude zdolávaná ryba započítána do výsledku závodu. Při zdolávání je nutné ihned vyrozumět rozhodčího.

Povinné vybavení:

Každý tým musí být vybaven minimálně dvěma saky k případnému uchovávání bodovaných ryb (v každém saku může být maximálně jeden kapr nebo amur), vyprošťovačem háčků a klinikem (každý ulovená ryba musí být před puštěním zpět do vody řádně ošetřena).

Povolená technika lovu:

Soutěží dvoučlenná mužstva. Jeden soutěžní tým chytá na maximálně 4 pruty. V případě, že tým bude chytat na více prutů, bude tým okamžitě vyloučen ze závodu bez náhrady!

Nehrající kapitán může týmu pomáhat, připravovat návazce, krmení, a podobné činnosti. Nemůže však jakkoliv manipulovat s pruty (nahazování, zasekávání, zdolávání), může však pomáhat podebírat zdolávané ryby. Taktéž nesmí krmít – kobrou, raketou, košíčkem, atd.

Na každém prutu bude povolená pouze taková montáž, aby v případě jejího utržení došlo k uvolnění použité zátěže. Montáž smí obsahovat pouze jeden návazec a jeden háček. Protihrot je povinný. Jakékoliv používání člunů nebo zavážecích lodiček je zakázáno. Vše probíhá pouze z odhozu (nahazování je možné pouze ze břehu). Zdolávání ulovených ryb je možné i z vody, avšak maximálně do úrovně do 1 m hloubky a maximálně do vzdálenosti 10 m od břehu.

Nástraha musí být umístěna mimo háček (klasická metoda na vlas). Zákaz používání krmítek a feederových krmítek! Povolen pouze lov na položenou. Feedrové pruty jsou zakázány.

Jako nástrahu mohou soutěžící použít boilie (ne však boilie rohlíkové) a pelety. Obalovací těsta na nástrahy, obalování olov, dipy, gely a PVA povoleny. Zarážky imitující partikl, boilies a pelety jsou povoleny. Krmení methodmixem a vařeným partiklem povoleno.

Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně.

Krmení je možné pouze z lovného místa (není povoleno krmit z hrází) a to pomocí ruky, ručního praku, lopatky, košíčku, raketou (spomb,..apod) nebo kobry. Jiné způsoby krmení, které nejsou jmenovány – jsou  zakázány. Označování lovného místa je povoleno pouze markerem. Je možné si takto označit lovné místo po celou dobu závodu (5 prut na markrování povolen). Jakékoliv jiné způsoby označení lovného místa jsou zakázány.  Nahazovací echoloty (Deeper, …) jsou povoleny.

Loví se systémem chyť a pusť! Co není v pravidlech dovoleno, je zakázáno!

Vyhodnocení:

Vítězem se stane tým s nejvyšším součtem třech bodovaných ryb. K vítězství může postačit i jedna ulovená bodovaná ryba, pokud její váha bude stačit na celkové vítězství. V případě rovnosti kil rozhoduje o pořadí nejtěžší ulovená bodovaná ryba. Pokud nerozhodne ani toto kritérium, bude pro určení pořadí rozhodující čas ulovení prvního bodované ryby.

Pohyb a chování v průběhu závodu:

Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám! Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty a rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních (gril, vařič). Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky a tyto si odvézt ke hlavnímu molu.

Protest:

Každý tým má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího (nejlépe s důkazy ve formě fotografií či videa). Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší protestní komise.

Členové komise: Hlavní rozhodčí, dva rozhodčí, kterých se protest týká, a dále bude pozván kapitán týmu, který protest podal a kapitán týmu, kterého se protest týká. O protestu hlasují pouze rozhodčí (vítězí nadpoloviční většina – nikdo se nesmí zdržet hlasování).

Každému týmu bude za porušení pravidel uloženo napomenutí (ve formě žluté karty, což znamená, že potrestaný tým nesmí mít následující čtyři hodiny nahozené pruty a ani nesmí zakrmovat nebo mapovat dno), v případě dalšího přestupku bude tým bez náhrady vyloučen a musí okamžitě opustit svůj sektor a prostory jezera Katlov. V případě vyloučení týmu jsou všechny jeho výsledky anulovány.

Předání výher:

Peněžitá výhra se týmu bude zasílat na účet, který vítězný tým dodá pořadateli. Výhra se týmu převede na účet do 14 dnů od data výhry. Poháry a věcné ceny si vítězné týmy převezmou v rámci slavnostního vyhlášení.

Mapa lovných míst:

Závěrečná ustanovení:

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného a svým podpisem na registrační kartě.

Zruší-li tým registraci po 1. únoru 2019, nemá takový tým na vrácení startovného, které bude v plné výši použito na náhradu nákladů vzniklých s absencí takového týmu jako paušální náhrada vzniklých nákladů. Může být týmu navráceno v případě, že za sebe najde náhradní tým. Nebo se přihlásí další tým, který odstoupivší tým nahradí.

Pokud bude po registraci některý člen týmu přistižen, že v areálu zázemí závodu, nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní účastníky závodu, opakované rušení nočního klidu, atd.) bude celý tým bez náhrady vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál závodu nebo své lovné místo.

Všichni účastníci kvalifikace na ECCH for Juniors 2020 se závodů účastní na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu. Všichni účastníci potvrzují, že byli seznámeni s podmínkami závodů, s místem závodů a jsou povinni zabezpečit si na vlastní náklady takové ochranné pomůcky, které omezí možnost úrazů či utonutí.

V případě, že nebude plně obsazena kapacita závodu, budou finanční ceny odpovídat procentuálnímu obsazení závodu. Dojde-li ke zrušení závodu, bude týmům vráceno 50 % startovného. Zbývajících 50% ze startovného propadá ve prospěch pořadatele na uhrazení závazků vyplývajících z nákladů na přípravu závodu.

Po celou dobu konání akce bude přítomen kameraman a fotograf. Všichni účastníci závodu dávají svým podpisem při registraci souhlas k pořizování záznamů (dle GDPR) svého osobního vyobrazení bez nároku na odměnu a použití pro komerční užití.

 

 

Sponzoři