Propozice – Feeder Master Cup

Příjezd možný v pátek od 12 hodin s možností si zatrénovat na jezeře. Parkování je možné jen na parkovištích a plochách k tomu vyhrazených. Je přísně zakázáno parkovat nebo zajíždět mezi chaty v okolí jezera.

Vybalení věcí, postavení tábora na spaní atd. Táboření a tréning povolen jenom na vyhrazených molech po domluvě s organizátorem!

Večer ve 20 hodin losování sektorů na sobotu v místním penzionu, rozdělení do skupin. Možnost posezení v místním penzionu, večeře, pivo, nealko.

Ředitel závodu: Radek Hyroš

Garant závodu: Zdeněk Kindl

Hlavní rozhodčí: Zdeněk Kindl

Rozhodčí: Jirka Husák, Martin Kadleček, Michal Váleček, Roman Kaupovský

Pátek 28 . 8 . 2020

Losování míst od 19h v místním penzionu.

Sobota 29 . 8 . 2020

5:00 – přesun na lovná místa, příprava náčiní, příprava krmení.

7:00 – Start Závodu.

15:00 – konec sobotního kola.

15:30 – 17:30 – vážení a vyhodnocení výsledku prvního dne.

18:00 – vyhlášení vítězů prvního dne. Sektory se obrátí.Losování nedělního kola. Posezení v místním penzionu.

Možnost objednání oběda z místního penzionu v ceně cca 100 Kč/ks. Rozvoz až na lovné místo! Večer možnost posezení v místním penzionu. Klobásy, steaky atd.Nutnost předem objednat u organizátora!

Neděle 30 . 8 .  2020

5:00 –  přesun na lovná místa, příprava náčiní,příprava krmení.

6:30 – start závodu.

14:30 – konec nedělního kola.

14:30 – 16:00 – vážení a vyhodnocení.

16:30 – slavnostní vyhlášení závodu.

Možnost objednání oběda z místního penzionu v ceně cca 100 Kč/ks. Rozvoz až na lovné místo.

Během závodu proběhne i sbírka nepotřebného rybářského náčiní jako například: vlasců, háčků, prutů, navijáků atd.. Věci budou po závodě předané rybářským kroužkům. Podpořme tak naši rybářskou budoucnost!


Registrace:

Tým se registruje pomocí řádně vyplněné přihlášky, která je na stránkách www.katlov.com v záložce  Feeder Master Cup. Týmy budou registrovány v pořadí, v jakém zašlou registrační emaily. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášený tým a to i bez udání důvodu. Týmy jsou pouze dvoučlenné. Na základě zaslání přihlášky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol k zaplacení startovného 3000 Kč. Startovné musí být zaplaceno a to do 14 dnů od data přihlášení.V případě, že do 14 dnů od data přihlášení, nebude uhrazeno startovné na zaslaný účet (nebo jeho část), bude registrace týmu zrušena a místo bude nabídnuto dalším týmům. Maximální počet soutěžních týmů je 24. Závod je dvoukolový. Jeden den první kolo a následující den kolo druhé.


Losování:

Závodní úsek je rozdělen na sektory A, B, C, D . V jednotlivých sektorech je 7 lovných míst. Losuje se podle prezentační listiny pořadatele, druhé kolo se losuje v obráceném pořadí než tomu bylo v prvním kole .Losy musí být v každém kole taženy pod dohledem organizátora a hlavního rozhodčího. Za nepřítomné závodníky týmu losují rozhodčí.Sektory budou rozděleny do dvou losovacích skupin .První skupina A+B a druhá skupina C+D. V praxi to znamená, že když si tým vylosuje v prvním kole sektor B, bude v kole druhém losovat z druhé skupiny, kde je sektor C a D. Oba závodníci týmu jsou na stejném místě. Losování probíhá vždy v den závodu jednotlivého kola.


Bodování:
POŘADÍ TÝMU
A) První kolo
a)Tým na prvním místě v jednotlivých sektoru obdrží 1 bod, na druhém místě 2 body atd. Pokud bude v sektoru zjištěna stejná hmotnost, příslušní závodníci získají počet bodů rovnající se průměru z míst, která obsadili.
– Příklad 1: dva závodníci se shodně umístí na 5. místě, zapíší si tedy (5+6)/2 = 5,5 bodu.
– Příklad 2: tři závodníci se shodně umístí na 8. místě, zapíší si tedy (8+9+10)/3 = 9 bodů
Závodníci bez úlovku obdrží počet bodů rovnající se průměru příslušných neobsazených umístění v rámci sektoru.
– Příklad 1: Z 24 závodníků 12 získá umístění na prvních 12 místech s body od 1 do 12. Dalších 12 bude bez úlovku, tj. získá (13+24)/2 = 18,5 bodu. – Příklad 2: Z 29 závodníků se 5 umístí na 1. až 5. místě a dalších 24 závodníků bez úlovku obdrží (6+29)/2 = 17,5 bodu.
– Příklad 3: Z 29 závodníků se 26 umístí a 3 závodníci bez úlovku získají (27+29)/2 = 28 bodů. Jestliže se v sektoru vyskytne jen jeden závodník bez úlovku, získává počet bodů rovnající se poslednímu místu (příklad: z 29 závodníků se 28 umístí a závodník bez úlovku získá 29 bodů).
B) Druhé kolo Způsob hodnocení je stejný jako v prvním kole.
C) Celkové hodnocení a) součet umístění získaných v prvních dvou kolech.Družstvo s nejmenším počtem bodů se umístí jako první atd.
b) Při rovnosti bodů je rozhodující nejvyšší celková hmotnost získaná závodníky družstva ve dvou kolech.
c) Při rovnosti hmotnosti po dvou kolech je rozhodující nejvyšší dosažená hmotnost v prvním nebo druhém kole.
– Příklad: dva týmy dosáhnou po dvou kolech 5 bodů. Oba týmy mají celkovou hmotnost 30kg. Jeden tým má 16kg+14kg , druhý tým má 15kg + 15kg. První tým má dosaženou největší hmotnost v jednotlivých kolech a proto bude umístěn výše.
d) V případě, že bude muset být jedno kolo z povětrnostních důvodů(ohrožující život a zdraví závodníků) zrušeno, bude o pořadí v sektoru rozhodovat los. Losovat umístění se bude dle pořadí lovných míst.
-Příklad: zástupce týmu , který měl mít v sektoru lovné místo č.1 si vylosuje umístění č.3 a obdrží 3 body, tým, který měl v sektoru lovné místo č. 2 si vylosuje umístění č.1 a obdrží 1 bod.
O celkovém pořadí tedy rozhoduje součet bodů z uskutečněného kola a z kolo losovaného.


Sakování ryb a vážení:

Po ulovení bodované ryby je nutné úlovek uschovat v závodním vezírku který musí mít minimálně 3 m délku.Vezírek musí mít vlastní každý závodník!Když se uloví ryba delší jako 70 cm + je nutné neprodleně přivolat rozhodčí a rybu okamžitě na místě zvážit a neprodleně pustit zpět do revíru, kde byla ulovena. Toto platí i pro úlovek lína,štiky a candáta a to jakékoliv velikosti. Ostatní ryby se sakují a vážení probíhá až na konci kola. V případě, že bude velké množství ulovených ryb, bude vážení probíhat průběžně. Váha ryb se zapíše do tabulky rozhodčího a váhu potvrdí závodník svým podpisem. Pokud bude ryba zaseknutá před koncem závodu, má tým po ukončení závodu 20 minut na její zdolání. Pokud to do této doby nestihne, nebude zdolávaná ryba započítaná do výsledku závodu.


Povinné vybavení:
Každý tým musí být vybaven vyprošťovačem háčků a klinikem (každý ulovený kapr musí být před puštěním zpět do vody řádně ošetřen). Při závodě je povolen lov na jeden prut feederový, winklepickerový, pickerový, s výměnou špičkou,opatřený očky a osazený navijákem s vlascem.Závodní vezírek musí být dlouhý minimálně 3m (Každý závodník svůj vezírek.V případě jenom jednoho vezírku na tým nebude tento tým hodnocen do soutěže o nejlepšího jednotlivce).


Povolená technika lovu:
Soutěží dvoučlenná mužstva. Jeden soutěžní tým chytá na maximálně 2 feederové pruty. Každý závodník na jeden prut. V případě nepřítomnosti týmového kolegy ( oběd, toaleta atd.) smí přítomný závodník zdolat rybu i na prutu kolegy. V případě, že tým bude chytat na více jak 2 pruty , bude tým okamžitě vyloučen ze závodu bez náhrady! Jakékoliv používání člunů nebo zavážecích lodiček je zakázáno. Vše probíhá pouze z odhozu (nahazování je možné pouze ze břehu). Zdolávání ulovených ryb je možné i z vody, avšak maximálně do úrovně pasu a to maximálně do vzdálenosti 15 metrů od mola. Nahazování z vody je zakázáno. Udice je povolena pouze s jedním návazcem s jednoháčkem na vlasci( návazcová šňůrka je zakázána) a potápivou nedělenou zátěží o minimální váze 10 g. Košík smí být od háčku při napnutém stavu maximálně 2 m. Návazec musí být v minimální délce 20 cm a maximální délka je 2 m.


Udice nesmí obsahovat splávky, plovátka, polystyrén a podobné plovoucí části. Maximální velikost košíku je 5 x 7 cm. Nástraha smí být pouze živočišného nebo rostlinného původu. Z živých nástrah jsou povoleni červi, kukly, larvy, žížaly a patentky.Z nástrah rostlinného původu je povolena kukuřice, pšenice, luštěniny. Živá potrava povolená v neomezeném množství. Suché krmení povoleno v neomezeném množství. Partikl jako například kukuřice,řepka atd je povolen 2 kg na osobu.Micro pelety povolené jako návnada maximálně do velikosti 8mm. Imitace nástrah jsou zakázány.Krmit se může začít až po startu závodu.


Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně. Krmení je možné pouze ze břehu a to pomocí ruky, ručního praku,feeder krmítka. Jiné způsoby krmení, které nejsou jmenovány – jsou zakázány. Označování lovného místa je povoleno pouze markerem,marker je povolen používat i počas závodu . Jakékoliv jiné způsoby označení lovného místa jsou zakázány.Method feeder krmítko je zakázané!Mapovaní nahazovacím echolotem jako například Deeper je povoleno.


Co není v pravidlech dovoleno, je zakázáno!


Pohyb a chování v průběhu závodu:
Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám! Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty a rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních (gril, vařič). Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky a tyto si odvézt.Auta,karavany musí být odstavený na hlavním parkovišti jezera kde musí zůstat po celou dobu konání závodu.


Protest:
Každý tým má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího (nejlépe s důkazy ve formě fotografií či videa). Podání protestu je zpoplatněno částkou 1.000 Kč, která v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší protestní komise. Členové komise: Hlavní rozhodčí, dva rozhodčí, kterých se protest týká, a dále bude pozván kapitán týmu, který protest podal a kapitán týmu, kterého se protest týká. O protestu hlasují pouze rozhodčí (vítězí nadpoloviční většina). Každému týmu bude za porušení pravidel uloženo napomenutí (ve formě žluté karty), což znamená, že potrestaný tým nesmí mít následující dvě hodiny nahozené pruty a ani nesmí zakrmovat. V případě dalšího přestupku bude tým bez náhrady vyloučen a musí okamžitě opustit svůj sektor a prostory . V případě vyloučení týmu jsou všechny jeho výsledky anulovány.


Závěrečná ustanovení:
Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného a svým podpisem na registrační kartě.
Povinností přihlášeného týmu je uhradit plné startovné v termínu, který je stanoven výše. Zruší-li tým registraci po 1.5.2019, nemá takový tým na vrácení startovného, které bude v plné výši použito na náhradu nákladů vzniklých s absencí takového týmu jako paušální náhrada vzniklých nákladů. Startovné může být týmu navráceno v případě, že za sebe najde náhradní tým. Nebo se přihlásí další tým, který odstoupený tým nahradí.


Jestliže nebude závod naplněn, bude výše výher upravena podle počtu přihlášených týmů. Dojde-li ke zrušení závodu, bude týmům vráceno 90 % startovného. Zbývajících 10% ze startovného propadá ve prospěch pořadatele na uhrazení závazků vyplývajících z nákladů na přípravu závodu.


Pokud bude po registraci některý člen týmu přistižen, že v areálu zázemí závodu, nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní účastníky závodu, opakované rušení nočního klidu, atd.) bude celý tým bez náhrady vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál závodu nebo své lovné místo.
Všichni účastníci Feeder Master Cup 2019 se účastní na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu. Všichni účastníci potvrzují, že byli seznámeni s podmínkami závodů, s místem závodů a jsou povinni zabezpečit si na vlastní náklady takové ochranné pomůcky, které omezí možnost úrazů či utonutí.
Po celou dobu konání akce bude přítomen kameraman a fotograf. Všichni účastníci závodu dávají svým podpisem při registraci souhlas k pořizování záznamů svého osobního vyobrazení bez nároku na odměnu a použití pro komerční užití.

 

Sponzoři