Pravidla WCC

WCC 2016

Pravidla soutěže World Carp Classic 2016

 • Rybaření musí probíhat v duchu fair play.
 • Soutěž je otevřena pro účastníky od věku 14 let (pokud jsou tito doprovázeni svým zákonným zástupcem) – osoby mladší 18 let nesmějí v průběhu soutěže používat lodě.
 • Do soutěže se mohou přihlašovat dvojice (2 rybáři), nebo trojice (3 rybáři) s maximálně 4 pruty.
 • Doporučujeme používat loď.
 • Organizátor – společnost Angling Spirit Ltd., bude mít absolutní kontrolu nad soutěží, pravidly a podmínkami a bude o těchto moci rozhodovat dle svého uvážení.
 • Organizátoři si vyhrazují právo kdykoli upravit pravidla a obchodní podmínky či jejich části.
 • Pravidla soutěže zahrnují veškerá relevantní místní pravidla a řídí se jimi. Pravidla soutěže byla přezkoumána a schválena příslušnými místními orgány.
 • Všichni soutěžící a pomocníci jsou srozuměni s tím, že coby podmínku přihlášky do soutěže musejí organizátorům předložit všechny požadované dokumenty (závodníci obdrží včas emailem od pořadatele) a dokumenty o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku nebo zdraví osob.
 • Všichni soutěžící a pomocníci budou vyzváni, aby podepsali registrační formulář, aby tak stvrdili přijetí finální verze pravidel a podmínek.
 • Všichni účastníci a pomocníci musejí podepsat dokument (disclaimer), kterým se zříkají odpovědnosti.
 • Pravidla soutěže zahrnují také obchodní podmínky.
 • Veškerá provinění budou hlášena organizátorům a bude s nimi nakládáno v souladu se jejich závažností a mohou vést až k vyloučení ze soutěže.
 • Organizátoři smějí použít podobizny závodníků a pomocníků dle vlastního uvážení na jakýchkoli svých propagačních materiálech v době konání soutěže či v budoucnosti.

 

Důležitá data:

Registrace – pátek 9. záři až neděle 11. září

Oficiální průvod s vlajkami – neděle 11. září, 16.00

Zahajovací ceremoniál – neděle 11. září, 15.15

Příprava revírů – pondělí 12. září, 07.00

Začátek soutěže – pondělí 12. září, 14.00

Konec soutěže – sobota 17. září, 08.00

Předávání cen – sobota 17. září, 13.00

 • Oficiálním jazykem soutěže World Carp Classic je angličtina.
 • Oficiální měnou soutěže World Carp Classic je britská libra (GBP).
 • Všechny časy jsou uváděny v místním čase (Česká republika).
 • Pravidla a obchodní podmínky soutěže WCC jsou vlastnictvím soutěže World Carp Classic a je zakázáno je bez předchozího písemného svolení organizátorů používat či kopírovat, a to ani jejich části.

 

ČÁST A – REGISTRACE

A01 – Všichni členové dvojice/trojice včetně pomocníka se musejí registrovat společně v některý z určených časů (viz itinerář události) a musejí organizátorům poskytnout všechny potřebné dokumenty (pozorně si přečtěte dokument Proces registrace, který naleznete ve svém balíčku účastníka – neúplná dokumentace bude mít za následek, že přijdete o svou pozici v průběhu registrace).

A02 – Jakmile jsou předloženy všechny dokumenty a uhrazeny veškeré zbývající poplatky, členové týmu (dvojice/trojice) obdrží barevný identifikační náramek, který musejí nosit v průběhu celé soutěže, včetně předávání cen.

A03 – Jako součást procesu registrace na místě bude člen týmu vyzván, aby si vylosoval číslo. Toto číslo rozhodne o tom, v jakém pořadí bude dvojice/trojice pozvána na podium pro samotné losování stanovišť.

A04 – Kdokoli, kdo se neregistruje v průběhu oficiálních časů pro registraci, může být ze soutěže vyloučen a jeho přihlašovací poplatek propadne organizátorům, pokud o tomto neinformuje předem, či pokud nemají soutěžící oprávněný důvod pro zpoždění a neinformují o tom organizátory emailem na adresu info@worldcarpclassic.com. Organizátoři následně rozhodnou a toto rozhodnutí bude mít konečnou platnost. (Viz pravidla A04 a A05 pro důsledky, které takováto situace bude mít pro losování).

A05 – Pokud je uděleno právo pozdní registrace, automaticky to znamená, že daná dvojice/trojice půjde losovat na pódium jako poslední. V případě vícero podobných případů budou soutěžící zváni na podium v pořadí, v jakém na místo dorazili a nahlásili se manažerovi pro registraci.

A06 – Pokud se dvojice/trojice nemůže dostavit před koncem oficiálního losování, jejich vstup do soutěže je zcela na uvážení organizátorů.

A07 – V případě, že dvojice/trojice „zmešká výzvu“, aby se dostavila na podium, bude losování pokračovat dále v daném pořadí bez nich. Je zodpovědností dvojice/trojice, aby sledovala losování a dostavila se na podium podle vylosovaného čísla, které určuje pořadí při losování na podiu. Dvojice/trojice, která „zmeškala výzvu“ bude znovu povolána na podium poté, co bylo dokončeno losování a před tím, než budou na podium pozvány týmy, které přišly pozdě nebo se pozdě registrovaly (A04 a A05).

 

ČÁST B – OFICÁLNÍ FOTOGRAFIE A LOSOVÁNÍ PEG

B01 – Oficiální skupinové focení proběhne na konci průvodu s vlajkami (focení by mělo dle plánu proběhnout kolem 17.00).

B02 – Vyžaduje se přítomnost všech účastníků včetně pomocníků s vlastní národní vlajkou.

B03 – Po skupinovém focení proběhne losování stanovišť a až potom budou soutěžící vědět, kde budou rybařit. Soutěžícím je zakázán přístup na jejich stanoviště před pondělím 07.00.

B04 – Formátem losování stanovišť pro soutěž World Carp Classic 2016 je jednoduché, přímé losování. Vylosovaný tiket bude obsahovat číslo sekce a číslo stanoviště.

 

ČÁST C – KONTROLA LODI – POUŽITÍ LODĚ V PONDĚLÍ

C01 – Aby se zajistilo, že všechny lodě a bezpečnostní vybavení, které budou použity v průběhu soutěže, byly zkontrolovány a schváleny organizátory a místními úřady, musejí si všichni soutěžící zajistit kontrolu lodí v pondělí od 07.30 do 13.30. Soutěžícím budou předány souhrnné informace o parkování a kontrole lodi v závislosti na tom, jaké se vylosovali stanoviště.

C02 – Po provedené kontrole a pouze v případě, že vše bylo schváleno, obdrží soutěžící propustku pro loď, která bude bezpečně připevněna na loď pořadatelem.

C03 – V pondělí v době od 7.30 do 13.30 (kdy se soutěžící přesouvají do svých revírů a připravují se) je použití lodí povoleno pouze pro dopravu lidí a vybavení na stanoviště. Je zakázáno klást návnady, hledat loviště a další činnosti prováděné s lodí až do chvíle, kdy raketa signalizuje začátek soutěže.

 

ČÁST D – ROZDĚLENÍ CEN

Rozdělení tabulky cen se provede na základě následujících kritérií:

D01 – Dle uvážení organizátorů může být aplikováno rozdělení podle států, pokud nebude dosaženo maximálního počtu 120 přihlášených.

D02 – Účastnící mohou v soutěži vyhrát pouze jednu cenu – v případě, že dvojice/trojice vyhraje více než jednu kategorii, mohou přijmout pouze cenu s nejvyšší hodnotou. Toto ustanovení se netýká týmových cen, ceny za největší rybu, rekord závodu či vedlejších soutěží.

D04 – V případě remízy bude vítězem vyhlášena dvojice/trojice, která chytla největší rybu – pokud remízová situace přetrvá, vítězí dvojice/trojice s největší rybou (váha) na základě minulých výkonů. Pokud remízový stav stále přetrvává, rozhodne čas chycení největší ryby.

D05 – Ceny budou předány pouze soutěžícím, kteří se zúčastní předávání cen – pokud se soutěžící nedostaví k převzetí ceny, bude se o cenu losovat a peněžní cena nebude předána.

D06 – V případě, že některá ze sekcí soutěže nebude obsazená, výherci cen se vylosují a peněžní ceny nebudou předány.

D07 – V nepravděpodobném případě, že v průběhu soutěže nebudou chyceny žádné ryby, budou výherci cen vylosováni. V takovém případě nebudou předány žádné peněžité ceny.

 

ČÁST E – PRAVIDLA RYBAŘENÍ

E01 – Na březích smí stanovat pouze soutěžící, pořadatelé a registrovaní pomocníci.

E02 –  Každá dvojice/trojice musí rozložit své pruty a své ubytování ve vzdálenosti maximálně tří metrů od označení svého stanoviště (pokud to není možné tak od nejbližšího možného). Soutěžící nesmí nahazovat mimo hranice svého revíru – tyto hranice budiž vymezeny imaginární linií značící střední vzdálenost mezi kolíkem označujícím vlastní stanoviště a kolíkem označujícím sousední stanoviště. Veškeré spory mezi soutěžícími týkající se rybaření mimo tuto oblast musejí být neprodleně nahlášeny pořadatelům. Pořadatelé mohou dle svého uvážení požádat soutěžící, aby své pruty přemístili dle jejich pokynů. Na několika málo místech je možné, že v důsledku přítomnosti rákosí budou soutěžící muset rybařit přímo od svého kolíku směrem do jezera. V takovém případě nesmí být pruty umístěné ve vodě v hloubce větší než do pasu.

E03 – Soutěžící musejí sami nahazovat své pruty, umísťovat na ně návnadu a přitahovat a vytahovat ryby a sundávat je z háčku. Je zakázáno používat pomoci jakékoli další osoby (s výjimkou partnera) – viz pravidla pro pomocníky. V případě porušení tohoto ustanovení může následovat okamžitá diskvalifikace.

E04 – Je zodpovědností soutěžících zajistit, že každá chycená ryba bude co nejdříve nahlášena pořadatelům v příslušné sekci.

E05 – Soutěžící musejí mít vlastní sítě na kapry, jelikož v případě několikanásobných úlovků musejí ryby být uchovány v sítích, dokud nebudou zváženy. Organizátoři nebudou soutěžícím poskytovat sítě na kapry.

E06 – Organizátoři si vyhrazují právo prohledat loď či vozidla soutěžících v rámci boje proti podvádění a porušování pravidel. Rybáři, u kterých se zjistí, že podváděli, budou nahlášeni organizátorům a bude jim udělen doživotní zákaz účasti v této soutěži.

E07 – Dvojice/trojice, která bude mít v jednu chvíli ve vodě více než čtyři pruty s návnadou, bude ze soutěže okamžitě vyloučena.

E08 – Vstup do vody je povolen pouze do výše stehen za účelem nahazování a vytahování ryb. Soutěžícím, kteří se vydají do vody do hloubky větší než nízký pas, bude udělen trest.

E09 – Soutěžící musejí vždy vyhovět žádostem ze strany oficiálních filmařů a fotografů soutěže WCC týkajícím se mediálního pokrytí s výjimkou chvíle, kdy zrovna vytahují rybu. Zástupci médií, kteří se soutěže účastní, nebudou mít přístup k ostatním soutěžícím.

E10 – Pokud oba soutěžící z dvojice chtějí z jakéhokoli důvodu opustit svůj revír, musejí vlasce na jejich prutech být navinuty a háčky s návnadou musejí být vyjmuty z vody. Třetí člen trojice smí zůstat na místě a hlídat pruty, ale nesmí vyplout na vodu. Pomocník nesmí nikdy dohlížet na pruty.

E11 – V průběhu soutěže mohou být z lodě vypouštěny značkovací bóje, které v sektoru mohou zůstat po dobu soutěže, ale po jejím skončení musejí být z vody vyjmuty. Takováto bójka vymezí poloměr 50 metrů, do kterého nesmějí vstupovat další soutěžící týmy. Tam, kde je bójka ve vzdálenosti nižší než 50 metrů od hranic revíru, bude hranici vymezeného prostoru tvořit hranice revíru.

E12 – V jednom revíru smí být v jednu chvíli použito maximálně 6 značkovacích bójí.

E13 – Na značkovacích bójkách smí být použity zdroje světla o nízké intenzitě. V případech XXX bude mít konečnou platnost rozhodnutí hlavního rozhodčího.

E14 – Umísťování návnad v revírech nesmí překročit maximální vzdálenost 300 metrů od kolíku, který vyznačuje stanoviště (tato vzdálenost je vyznačena bójkou. V případě, že na protější straně se nachází další revír, smí rybáři chytat v maximální vzdálenosti o středního bodu vyznačeného bójkou a ne do vzdálenosti 300 metrů.

E15 – Každý, kdo vstoupí do vodního revíru jiného soutěžícího, bude penalizován. Jakékoli neshody týkající se hranic revíru musejí být vyřešeny před začátkem soutěže. Konečné rozhodnutí v záležitostech hranic revírů náleží hlavnímu pořadateli. Tam, kde nebude dosaženo vhodného výsledku, rozdělí hlavní rozhodčí stanoviště rovnoměrně pomocí imaginární linie oddělující revíry jednotlivých soutěžících.

E16 – Jakýkoli pokus podplatit rozhodčí či funkcionáře bude mít za následek okamžitý postih, který bude kromě doživotního zákazu účasti zahrnovat také zveřejnění jména osoby, která se přečinu dopustila.

E17 – Veškeré dotazy týkající se pravidel musejí být vzneseny před začátkem soutěže, nejpozději před začátkem losování.

 

ČÁST F – PRAVIDLA SOUTĚŽE

F01 – Oficiální začátek soutěže bude signalizován vystřelením rakety a rozezněním sirén v pondělí ve 14.00.

F02 – Do soutěže se počítají pouze kapři vážící více než 4 kilogramy.

F03 – Na každém vlasci smí být připevněn pouze jeden háček.

F04 – Jsou povoleny veškeré metody kladení návnad, včetně použití návnadových lodí.

F05 – Živé návnady jsou zakázány.

F06 – Povoleny pouze háčky bez hrotů nebo háčky s mikrohroty. Při odhákování musí být vždy použita podložka.

F07 – Každá dvojice/trojice smí v jednu chvíli mít ve vodě čtyři pruty s návnadou a dva další pruty smí mít v zásobě, pokud jsou tyto pruty složeny.

F08 – Kromě prutů s háčkem a návnadou je povoleno používat spodové pruty, avšak pouze ke spodování.

F09 – Chycená ryba by měla být vylovena bez toho, aby došlo k překážení vlascům ostatních soutěžících. Pokud se vlasce zamotají, je třeba ihned vznést formální stížnost. Rozhodčí následně rozhodnou, zda se tato ryba smí započítat do konečných výsledků.

F10 – Pokud je to možné, měla by ryba byt vylovena uvnitř vymezeného území revíru příslušného soutěžícího. Veškerá porušení tohoto pravidla budou posuzována jednotlivě.

F11 – Ryby, které nejsou chyceny za ústa, budou diskvalifikovány.

F12 – Ryba, která zabere před vypuštěním rakety značící konec soutěže, musí být vylovena do 20 minut od konce soutěže, jinak nebude možné ji započítat do konečných výsledků.

F13 – Vystřelení rakety v 08.00 místního času v sobotu bude značit konec soutěže.

 

ČÁST G – ZAZNAMENÁVÁNÍ CHYCENÝCH RYB

Důležitá poznámka k pravidlům: Po té, co byly první tři ryby zaznamenány pořadatelem soutěže, mohou soutěžící následující úlovky vážit za pomocí vlastního vybavení. Pokud mají soutěžící pocit, že ryba váží více než první tři zaznamenané ryby, musejí zkontaktovat pořadatele události a postupovat dle běžného postupu pro zaznamenání úlovku, aby se zajistilo, že ryba bude opravdu zaznamenána.

G01 – Ryby budou zváženy funkcionáři a ihned vráceny do vody, pokud vedení soutěže nestanoví jinak.

G02 – Každá ryba musí být doložitelná svědectvím alespoň dvou pořadatelů, nebo jednoho pořadatele a jednoho soutěžícího (nesmí jím být osoba, která rybu chytla a ani člen jejího týmu.

G03 – Pokud není okamžitě dostupný pořadatel, který by rybu zaznamenal, musí se kapři uchovávat v síti na kapry až do chvíle, kdy je k dispozici pořadatel. Rybář smí prut vrátit do vody až ve chvíli, kdy byl pořadatel informován o tom, že další úlovek čeká na zaznamenání. V každé síti by měl být vždy pouze jeden kapr.

G04 – Zaznamenané ryby musejí být váženy výhradně pomocí oficiálního vybavení, které mají v držení pořadatelé, jinak nebudou do výsledků zahrnuty.

G05 – Účastníci musejí zajistit, aby funkcionářům byly úlovky hlášeny ihned. Kapři musejí být uchováváni jednotlivě v sítích, dokud nejsou zvážen funkcionáři. Organizátoři nebudou soutěžícím poskytovat sítě na kapry. Doporučuje se, aby každá dvojice/trojice měla alespoň 4 sítě na kapry.

G06 – Oficiální záznamový arch pořadatele je oficiálním dokumentem, podle kterého soutěž probíhá. Je zodpovědností soutěžících, aby zajistili, že veškeré podrobnosti jsou správně zapsány do archu a že před podpisem oficiálního záznamového archu byly pořízeny dvě oficiální fotografie.

Do archu se zaznamenává následující:

 • jméno soutěžícího, který rybu chytil
 • číslo stanoviště a sekce
 • čas, kdy byl úlovek zvážen
 • váha úlovku v kilogramech
 • druh kapra.

G07 – Soutěžící by si měli zkontrolovat, zda pořadatelé pořídili potřebné oficiální fotografie – silně doporučujeme, aby si soutěžící pro vlastní záznamy pořídili vlastní fotografie.

 • Fotografie oficiální tabule úlovků (OFFICIAL CATCH BOARD)
 • Fotografie soutěžícího držícího rybu tak, aby byl vidět její levý bok spolu s OFFICIAL CATCH BOARD s číslem stanoviště (PEG BOARD) v dohledu (hlava ryby v pravé ruce soutěžícího).

G08 – Jako součást tohoto postupu bude možná zapotřebí pořídit několik dalších fotografií pro účely marketingu. Poskytněte prosím oficiálnímu mediálnímu týmu WCC součinnost při plnění jejich požadavků. Až poté si smí pořídit fotografie soutěžící, pomocníci a další osoby.

G09 – Blahobyt ryb je zásadním požadavkem, tudíž musejí být ryby vráceny zpět do vody na pokyn pořadatele bez ohledu na požadavky mediálního týmu. Ryby je třeba pouštět zpět do vody za přítomnosti pořadatele.

G10 – Až po řádném podepsání oficiálního záznamového listu všemi stranami smí pořadatel odeslat oficiální fotografii SMS zprávou do oficiální aplikace soutěže WCC.

G11 – Ryba bude zcela potvrzena, až se oficiální záznamový arch pořadatele vrátí na výsledkový stůl soutěže.

 

ČÁST H – POMOCNÍK

H01 – Na jednu dvojici/trojici je povolen jeden pomocník, který musí být identifikovatelný dle barevného náramku.

H02 – Pomocníci se musí registrovat spolu se svou dvojicí/trojicí v příslušný čas registrace. Musejí zaplatit požadovaný poplatek, aby mohli stanovat na břehu a mít uzavřené pojištění z odpovědnosti.

H03 – Dvojice/trojice bude čelit diskvalifikaci, pokud se zjistí, že pomocník jakýmkoli způsobem pomáhal při samotném rybaření – výlovem ryby, přípravou návnad (i přípravou boilies), přípravou prutů, používáním návnadových lodí, dohlížením na pruty v době nepřítomnosti soutěžících atd.

H04 – Pomocník nemůže figurovat jako svědek úlovku pro žádnou z dvojic/trojic.

H05 – Pomocníkem se většinou rozumí mediální pracovník, překladatel/tlumočník, manžel/ka či partner/ka nebo nezletilé dítě.

H06 – Pomocníkovi je dovoleno stanovat se dvojicí/trojicí a vyřizovat pro ni pochůzky. Pomocníkům není dovoleno jakýmkoli způsobem pomáhat s rybařením (viz H03) č s kormidlováním lodi.

H07 – Pomocník smí pomáhat pouze s obecnou logistikou, jakou je například zajištění jídla a pití.

H08 – Pomocníkovi není v době soutěže dovoleno vstoupit na jinou loď než na ty, které spravují funkcionáři soutěže World Carp Classic.

H09 – Jakmile při registraci obdrží barevný náramek, nemůže být pomocník povýše do statusu soutěžícího.

 

ČÁST I – PRAVIDLA PRO LODĚ – VLASTNOSTI LODĚ

I01 – Všechny lodě použité v průběhu soutěže musejí splňovat požadavky pro jezera a požadavky soutěže World Carp Classic – tyto požadavky jsou následující:

Typ lodi: pro maximálně 6 osob a ne více než 5 metrů včetně nafukovacích – nejsou dovoleny lodě s jednou komorou

Jsou povoleny pouze kajaky poháněné nohama.

Pohon: pouze elektrický – maximální rychlost 15 km/h

 

LOĎ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Nedodržení těchto podmínek bude mít za následek zákaz použití lodě.

I02 – Každá loď musí mít následující vybavení:

 • 2 vesla s držáky
 • Minimálně dvě záchranné vesty plně vybavené s píšťalkou a světélkující tyčinkou
 • Nádobu na vylívání vody z lodi pevně připevněnou k lodi
 • Vhodnou kotvu/závaží řádně připevněnou k lodi a připevněnou k lanu o délce alespoň 24 metrů (toto bere v potaz pravidlo třetin)
 • Tažné lano (může být stejné jako lano připevněné ke kotvě) a připevněný tažný kruh
 • Sirénu bezpečně připevněnou k lodi.

I03 – Každá záchranná vesta musí mít certifikát CE a splňovat evropský standard EN395 a musí být vybavena píšťalkou a světélkující tyčí, které musejí být k vestě bezpečně připevněny.

I04 – Plavání je zakázáno soutěžícím i pomocníkům.

I05 – Vždy, když jsou soutěžící na vodě, musejí na sobě mít řádně připevněnou záchrannou vestu.

 

BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA

Nedodržení následujících pravidel bude mít za následek okamžitý trest, který by mohl vést až k diskvalifikaci, která je na vlastním uvážení hlavního pořadatele.

I06 – Každá loď, záchranné vesty a vybavení budou před začátkem soutěže zkontrolovány pořadateli/místními orgány. Pokud loď, záchranné vesty a vybavení nesplní s požadavky uvedenými výše, budou soutěžící moci v rámci soutěže rybařit, ale nebudou moci svou loď použít, dokud tato nesplní všechny bezpečnostní požadavky.

I07 – V průběhu registrace musejí soutěžící předložit potvrzení o pojištění odpovědnosti za každou osobu, která bude stanovat na břehu, a musejí podepsat dokument (disclaimer), ve kterém mimo jiné akceptují pravidla a obchodní podmínky a zaváží se je dodržovat. Nesplnění tohoto požadavku bude mít za následek zákaz použití lodě v prostorách, kde se koná soutěž. Pojištění lodi není povinné, ale silně jej doporučujeme.

I08 – Osoby mladší 18 let mají v průběhu soutěže zakázáno používat lodě.

I09 – V průběhu soutěže budou pořadatelé provádět nahodilé kontroly lodí a záchranných vest. Místní orgány mohou též provádět vlastní kontroly. Pokud místní orgány zjistí, že některá z lodí nesplňuje podmínky, je na vlastním uvážení těchto orgánů, jak uplatní místní zákony – toto může zahrnovat pokutu či zabavení nevhodných lodí. Dvojice/trojice, které nedodržují bezpečnostní opatření, budou čelit okamžitému trestu. Opakované přestupky mohou vést až k diskvalifikaci.

I10 – Hlavní pořadatel může zakázat používání loď, pokud tato loď nebo rybáři nejsou ve stavu, aby mohli vyplout.

I11 – V případě nepříznivého počasí může hlavní pořadatel vydat zákaz vyplutí lodí, který platí pro celé jezero.

I12 – Soutěžící mohou kdykoli kontaktovat funkcionáře na telefonním čísle vedení závodu, které naleznou na vodě odolné nouzové kartě připevněné ke svému stanu, aby zjistili rozhodnutí funkcionářů.

Používání lodí v průběhu soutěže je za všech okolností na zodpovědnost a riziko samotných soutěžících. World Carp Classic nenese zodpovědnost za nehody/škody plynoucí z používání lodí soutěžícími.

 

ČÁST J – POUŽIITÍ LODÍ V PRŮBĚHU SOUTĚŽE

Nedodržení následujících pravidel bude mít za následek okamžitý trest, ale může též vést až k diskvalifikaci a možnému doživotnímu zákazu účasti v závislosti na závažnosti provinění.

J01 – Osoby mladší 18 let nesmějí používat lodě.

J02 – V jednu chvíli smí být na palubě pouze jeden rybář z dvojice, nebo dva rybáři z trojice. Pomocník nesmí v době soutěže nikdy být na lodi.

J03 – Použití lodi je zcela na uvážení soutěžících, kteří za něj nesou plnou zodpovědnost. V případě nouze je třeba zavolat místní orgány (telefonní čísla naleznete na vodě odolném štítku, který je bezpečně připevněn k vašemu stanu).

J04 – Rybář nesmí vyplout, aniž by provedl následující: Nejprve se musí ujistit, že jeho partner/partneři jsou vzhůru a jsou přítomni v revíru, aby případně mohli vyvolat alarm, a že mají na sobě řádně připevněnou záchrannou vestu.

J05 – Když se lodě nepoužívají, musejí být vyjmuty z vody, nebo bezpečně uvázány. Pokud bude některá z lodí objevena na vodě bez posádky, může to mít za následek vykázání lodě ze soutěže a postih pro příslušnou dvojici/trojici.

J06 – Je přísně zakázáno spát v lodi, ať už pluje nebo je uvázaná.

J07 – Dvojice/trojice může přijet na soutěž se dvěma loděmi. Obě lodě lze používat v pondělí do 13.00 a v sobotu po 08.00 pro přípravu a balení revíru, ale pouze jedna loď může projít kontrolou. V průběhu soutěže smí být na vodě vždy pouze jedna loď. Všechny lodě, které projdou prohlídkou, budou identifikovány pomocí štítku, který na loď připevní pořadatelé. Pokud si soutěžící vyžádá výměnu lodí, musí toto být oznámeno pořadateli, a nová loď musí následně projít prohlídkou. Výměnu je třeba nahlásit také vedení soutěže a zaslat jim fotografii z bezpečnostní prohlídky lodi.

J08 – Když je loď na vodě, je zakázáno mít na sobě brodící kalhoty do výše po prsa. Při vstupu do vody za účelem vylovení ryby a před vstupem na loď musí soutěžící mít připevněnu záchrannou vestu.

J09 – Při výlovu ryby do lodi se musí používat odhakovací matrace vhodné velikosti.

VÝCHOD A ZÁPAD SLUNCE

J12 – V průběhu soutěže se za noc bude považovat čas od západu slunce do jeho opětovného východu (18.45 – 07.00).

 

ČÁST K – POSTUP, KDYŽ DOJDE K PROBLÉMU VE CHVÍLI, KDY JE LOĎ NA VODĚ

K01 – Osoba, která se nachází na palubě/ve vodě, musí ihned rozlomit světélkující tyčinku připevněnou k záchranné vestě a pomocí píšťalky upozornit partnera, který se nachází na břehu.

K02 – Partner/partneři na břehu musejí neprodleně kontaktovat:

 • místní orgány (telefonní čísla pro případ nouze se nacházejí na kartě, kterou soutěžící dostanou o organizátorů)
 • sousední revíry
 • vedení soutěže, pokud již na místě nejsou pořadatelé (příslušné telefonní číslo se nachází na kartě, kterou soutěžící dostanou od organizátorů)

ČÁST L – POUŽÍVÁNÍ NÁVNADOVÝCH LODÍ A SONARŮ

L01 – Návnadové lodi spadají do skupiny přídavného rybářského vybavení a jako takové je mohou používat pouze rybáři. Pomocníci či jiní asistenti nesmí v průběhu soutěže návnadové lodě používat, ani se jich dotýkat.

L02 – Návnadové lodi se smějí používat maximálně do vzdálenosti 300 metrů. Pokud se na druhé straně nachází další revír, mohou být návnadové lodi používány maximálně do vzdálenosti vyznačené bójkami a nikoli do vzdálenosti 250 metrů.

L03 – Na návnadové lodi se vztahuje stejné pravidlo 50 metrů jako na dočasné značkovací bójky.

L04 – Je povoleno z lodi nebo z návnadové lodi používat sonary.

L05 – Stálé značkovací bójky lze vypouštět z návnadové lodi, pouze pokud je možné je opět z vody pomocí návnadové lodi vyjmout. Tam, kde návnadová loď vypouští stálé značkovací bójky, musejí tyto být tvořeny odnímatelným olůvkem/závažím, aby bylo možné je v případně nutnosti utrhnout (tj. musejí být propojeny se závažím pomocí tenkého vlasce).

L06 – Na návnadové lodi lze použít háčky s návnadou a návnady.

L07 – V případě sporu mezi rybáři ohledně použití návnadových lodí učiní konečné rozhodnutí hlavní pořadatel a tato rozhodnutí již nebude otevřené k diskuzi.

L08 – Návnadové lodi je povoleno používat v průběhu celé soutěže.

 

ČÁST M – ŽLUTÉ/ČERVENÉ KARTY, POSTIHY, DISKVALIFIIKACE A DOŽIVOTNÍ ZÁKAZ

M01 – Jakýkoli přestupek spáchaný v průběhu soutěže (včetně registračního víkendu) a během kontroly stavu revíru na konci soutěže bude potrestán postihem, který může být doprovázen žlutou kartou.

M02 – Žluté karty smějí udělovat pořadatelé, avšak postihy, potvrzení červené karty a zákazy účasti smí udělovat výhradně hlavní pořadatel, a to dle svého vlastního uvážení. Hlavní pořadatel smí na místo druhé žluté karty udělit postih.

M03 – Postihy jsou následovné: přísný zákaz rybaření po dobu 24 hodin, nebo zákaz použít loď po dobu 24 hodin.

M04 – Druhá žlutá karta potvrzená ze strany hlavního pořadatele automaticky vede k udělení karty červené, a tudíž k diskvalifikaci ze soutěže. Vyloučení soutěžící musejí ihned opustit místo konání soutěže.

M05 – V závislosti na závažnosti prohřešků, které vedly k červené kartě a diskvalifikaci, může hlavní pořadatel udělit zákaz účasti na dobu od 1 do 3 let, a tento zákaz lze v případě nutnosti prodloužit na doživotí.

M06 – Všechny postihy a karty budou zveřejněny online spolu s vysvětlením.

ČÁST N – MÍSTNÍ PRAVIDLA

N01 – Soutěží  World Carp Classic bylo po dobu konání soutěže přiděleno právo používat břehy, ze kterých se nesmí běžně chytat kapři. Pokud si v místě chcete zarybařit před začátkem soutěže nebo po jejím skončení, ujistěte se, že tak činíte na místech, kde je rybaření povoleno.

N02 – Právo stanovat na stanovištích bylo uděleno výjimečně pod podmínkou, že soutěžící nebudou místa znečišťovat, či poškozovat. Na konci soutěže musejí soutěžící sesbírat odpadky a donést je na smluvená sběrná místa.

N03 – Organizátoři se snažili zajistit parkování co nejblíže stanovištím. Soutěžící by měli respektovat oficiální parkovací místa a parkovat pouze na určených místech.

N04 – V průběhu registrace budou místními orgány zkontrolovány české rybářské povolenky a příslušná razítka. V případě, že soutěžící nemá požadované dokumenty, budou potřebné dokumenty vydány organizátorům.

N05 – Rádi bychom zdůraznili, že během soutěže platí přísné pravidlo o nezabíjení ryb. Dále je zakázáno mrzačit, převážet nebo prodávat úlovky. Tato záležitost je pro nás nesmírně důležitá. V případě porušení tohoto ustanovení bude kromě doživotního zákazu účasti proviněný předán místním orgánům ke stíhání.

N06 – Přátelé vodní nádrže Novomlýnská – udržujte nádrž čistou

 • Skleněné lahve skladujte na břehu a následně je vyhoďte do příslušného kontejneru
 • Na konci soutěže musejí soutěžící odnést všechny své odpadky na sběrné místo.
 • Na konci soutěže budou pořadatelé fotit všechny revíry. Ujistěte se, že jste svůj revír nechali ve vynikajícím stavu, jinak se vystavujete postihu.
 • Pokud soutěžící u svého revíru nechají odpadky, bude jim udělen zákaz startu na další soutěžích WCC a může jim také být udělena pokuta od místních úřadů.

 

Pravidla jsou pouze informativní a mohou se ještě změnit. Sledujte prosím proto i oficiální web www.worldcarpclassic.com.