OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych

Niniejszym udzielasz zgody firmie DOTENHILL s.r.o.. , z siedzibą Zdeslavice 24, 286 01 Černíny, IČ (REGON): 02167590,  (dalej tylko „Administrator“), aby w myśl ustawy nr 101/2000 Dz.U., o ochronie danych osobowych (dalej tylko „ustawa o ochronie danych osobowych “) przetwarzała następujące dane osobowe:
imię i nazwisko
nazwa formy
e-mail
numer telefonu
adres
IČ (REGON)
DIČ (NIP)

Imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu i e-mail trzeba przetwarzać w celu zakupu na stronach internetowych firmy. Te dane będą przetwarzane przez Administratora przez okres 3 lat.

Wyrażasz swoją zgodę na podane powyżej przetwarzanie danych. Zgodę można kiedykolwiek odwołać, na przykład posyłając e-mail lub pismo na adres kontaktowy firmy.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych masz prawo:

  • kiedykowiek odwołać swoją zgodę,
  • żądać od nas informacji, jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy,
  • żądać od nas wyjaśnienia w kwestii przetwarzania danych osobowych,
  • żądać od nas dostępu do tych danych i żądać ich aktualizacji lub poprawienia,
  • żądać od nas usunięcia tych danych osobowych,
  • w razie wątpliwości co do dotrzymywania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osoboych należy zwrócić się do nas lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Firma DOTENHILL s.r.o jest ewidencjonowana w rejestrze urzędu ochrony danych osobowych pod numerem 00078787/001 z dnia 18.04.2018.