Zasady i warunki

Dane firmy

KATLOV LAKES, s.r.o.
Zdeslavice 24, 286 01 Černíny
IČ: 02167590
DIČ: CZ02167590

Sprzedaż on line za pośrednictwem strony internetowej katlov.com

 

Warunki wstępne

1.1 Regulamin wstępny pomiędzy Jakub Vagner , Vřesová 502 252 43 Průhonice, ID: 70782300, DIC: CZ8112240004 (zwany dalej sprzedającym) regulujący wzajemne prawa i obowiązki wynikające z lub w ramach umowy kupna (dalej umowa sprzedaży) zawartej pomiędzy sprzedającym i każdą inną osobą fizyczną lub prawną (zwaną dalej kupującym) za pośrednictwem strony internetowej sprzedającego. Strona internetowa jest obsługiwana przez sprzedającego w internecie pod adresem katlov.com (zwaną dalej)

1.2 Warunki wstępne regulują również prawa i obowiązki stron, podczas sprzedaży za pomocą strony internetowej katlov.com oraz inne powiązane stosunki prawne.

1.3 Przepisy odbiegające od warunków handlowych mogą być uzgodnione w oddzielnej umowie sprzedaży. Rozbieżne ustalenia w umowie mają pierwszeńswo przed warunkami handlowymi.

1.4 Ustalenie warunków sprzedaży jest integralną częścią umowy zakupu. Umowa zakupu i warunki umowy są zapisane w języku czeskim. Umowa może zostać zawarta w języku czeskim.

1.5 Umowa handlowa może zostać zmieniona przez sprzedającego. Wprowadzone zmiany nie będą miały wpływu na prawa i obowiązki wynikające z poprzedniej wersji umowy handlowej.

Konto użytkownika

2.1 Kupujący może zamówić towar bez rejestracji, bezpośrednio ze strony internetowej sklepu lub na podstawie rejestracji przez kupującego na stronie internetowej, gdzie kupujący może usyskać dostęp do swojego konta. Kupujący może nabyć towar ze swojego konta.

2.2 Podczas rejestracji na stronie internetowej oraz zamawiania towarów, kupujący jest zobowiązany do wprowadzenia prawdziwych informacji . Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji informacji, które znajdują się na jego koncie użytkownika w przypadku jakichkolwiek zmian. Dane określone przez kupującego na koncie użytkownika i zamawianych towarów uznaje się za prawidłowe.

2.3 Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony przez nazwę użytkownika i hasło. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do dostępu do konta użytkownika. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie tego obowiązku przez kupującego.

2.4 Kupujący nie może udostępniać swojego konta użytkownika osobom trzecim.

2.5 Sprzedający może usunąć konto użytkownika w przypadku naruszenia zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży (w tym warunków ).

2.6 Kupujący przyjmuje do wiadomości że, konto użytkownika może nie być dostępne w czasie konserwacji sprzętu i oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania strony internetowej.

Umowa kupna

3.1 Strona internetowa zawiera listę towarów oferowanych do sprzedaży w tym cen poszczególnych towarów. Ceny oferowanych towarów obejmują podatek, inne związane z nimi opłaty są wymienione poniżej. Oferta sprzedaży towarów i cen towarów jest aktualna tak długo, jak długo są one wyświetlane na stronie internetowej. Przepis ten nie ogranicza sprzedająego do zawarcia umowy z kupującym na indywidualnych warunkach. Wszystkie oferty sprzedaży towarów umieszczone na stronie internetowej nie są wiążące a sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej towarów.

3.2 Na stronie internetowej są zawarte również informacje na temat kosztów pakowania i dostawy. Informacje na temat kosztów pakowania i dostawy towarów wymienionych na stronie interntowej dotyczą tylko dostarczania towarów na terenie Republiki Czeskiej.

3.3 Aby zamówic towar, kupujący wypełnia formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej.

Formularz zawiera szczegółowe informacje na temat:

 • Zamawiane towary (przez zamawiane towary rozumie się towary które zostały „dodane“ do „koszyka“ na stronie internetowej)
 • sposób zapłaty, cenę zakupu, szcegóły dotyczące dostawy zamówionego towaru
 • Koszty związane z dostawą towarów (zwanych dalej „zamówieniem“

3.4 Przed wysłaniem zamówienia do sprzedającego, kupujący ma obowiązek sprawdzić i zweryfikować dane zamówienia w celu wykrycia błędów i pomyłek. Kupujący wysyła zamówienie klikając na „zamawiam“. Dane zawarte w zamówieniu są uważane przez sprzedającgo za prawidłowe.

Natychmiast po otrzymaniu zamówienia sprzedawca potwierdza je poprzez wysłanie do kupującego poczty elektronicznej (powiadomienia e-mail) na adres wskazany w koncie użytkownika (zwanego dalej „elektronicznym adresem kupującego“)

3.5 Sprzedający ma prawo zawsze, w zależności od charaketru zamówienia (ilość towaru, cena zakupu, szacowane koszty wysyłki) poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie (pisemne lub telefoniczne)

3.6 Obowiązki wynikające z umowy pomiędzy sprzedającym a kupującym powstają w chwili przyjecią zamówienia (akceptacji ) przez sprzedającego. Kupujący jest o tym poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres umieszczony na koncie kupującego na stronie internetowej.

3.7 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna, zwłaszcza z tymi osobami, które wcześniej w sposób istotny naruszły umowę kupna (w tym warunki umowy).

3.8 Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z korzystaniem z komunikacji (telefonicznej, internetowej) przy zawieraniu umowy.

Ceny i termin płatności

4.1 Ceny towarów oraz wszelkie koszty związane z dostawą towarów zgodnie z umową sprzedawca może zlecić do zapłaty kupującemu za pomocą jednego z następujących sposobów:

– przelew bankowy na konto sprzedawcy

4.2 Wraz z ceną zakupu kupujący ponosi koszty związane z zapakowaniem i dostawą produktów. O ile nie zaznaczono inaczej cena nabycia obejmuje koszty związane z dostawą towaru.

4.3 W przypadku płatności w gotówce lub w przypadku płatności przy odbiorze,cena zakupu jest płatna w momencie odbioru towaru. W przypadku płatności bezgotówkowych, cena nabycia jest płatna w terminie do 5 dni od umowy kupna.

4.4 W przypadku płatności bezgotówkowych, kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę wraz z ewentualnymi kosztami transferu płatności do sprzedającego.

4.5 Sprzedający ma prawo, w przypadku gdy kupujący nie wysyła żadnego potwierdzenia (art. 3.5) do żądania zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do kupującego.

4.6 Promocje towarów nie mogą być łączone.

4.7 Jeśli kupujący zażąda od sprzedającego faktury VAT za zakupione towary, sprzedający jest zobowiązany do wysłania faktury VAT do kupującego po zapłacie pełnej płatności za zakupione towary w terminie 10 dni od daty zakupu lub razem z wysyłanym towarem.

Odstąpienie od umowy zakupu

5.1 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 53 par. 8 ust. nr 40/1964 Kodeksu Cywilnego , z późniejszymi zmianami, między innymi , że nie ma mozliwości wycofania się z umowy na zakup towarów produkowanych na specjalne zamówienie kupującego, a także towarów o krótkim terminie ważności. Dotyczy to również materiałów audio video i programów komputerowych jeśli kupujący zniszczył ich oryginalne opakowanie i zakupu prenumraty gazet i czasopism.

5.2 Kupujący ma prawo zgodnie z postanowieniem § 53 par. 7 Kodeksu Cywilnego odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru chyba że jest to towar dotyczący punktu 5.1 lub oddzielny punkt tej umowy stanowi inaczej. Odstąpienie od umowy musi być dostarczone w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru na adres sprzedawcy, lub adres e-mail sprzedającego.

5.3 W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie art 5.2, umowa kupna zostanie anulowana w całości. Towar musi zostać odesłany do sprzedającego (Spółka z.o.o zwana dalej „sprzedający“) w ciągu 7 dni roboczych od wysłania odstąpienia od umowy. Jeżeli kupujący narusza obowiązki określone w zdaniu poprzednim, sprzedający ma prawo do kary umownej w wysokości 30 CZK (słownie tzydzieści koron czeskich) za każdy dzień opóźnienia. Przepis ten nie ma wpływu na prawo do odszkodowania za szkody wynikające z naruszenia obowiązków, które podlegają karze, nawet jeśli szkoda przewyższa karę. Towary muszą zostać zwrócone do sprzedającego w oryginalnym stanie i jeśli to możliwe w oryginalnym opakowaniu.

5.4 W ciągu 10 dni od daty zwrotu towaru przez kupującego na podstawie art. 5.3 sprzedawca jest uprawniony do sprawdzenia zwróconych towarów, w celu określenia czy zwrócone towary nie są uszkodzone, zużyte lub częściowo zużyte.

5.5 W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie art. 5.2 sprzedający lub dostawca zwraca cenę zakupu (bez kosztów dostawy) do kupującego w ciągu 10 dni od upływu terminu sprawdzenia towarów wynikającego z punktu 5.4. Sprzedający lub dostawca zwraca cenę zakupu poprzez przelew na rachunek bankowy wskazany przez kupującego lub dostawca ma również prawo do zwrotu ceny zakupu w gotówce w momencie zwrotu towarów.

5.6 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeżeli towary zwrócone przez kupującego zostaną zużyte lub częściowo zużyte, sprzedawca lub dostawca ma prawo do odzyskania odszkodowania od nabywcy. Sprzedający ma prawo do jednorazowego odszkodowania, w wysokości kosztów zakupu towarów. Sprzedawca ma również prawo do roszczeń o karę umowną opisaną w punkcie 5.3

Transport i odbiór

6.1 Sposób dostarczenia towaru jest określony przez sprzedającego, chyba że umowa zakupu stanowi inaczej. W przypadku gdy sposób dostawy jest negocjowany na żadanie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z wybraną przez niego metodą dostawy.

6.2 Jeżeli sprzedający w ramach umowy zakupu musi dostarczyć towar do miejsca wskazanego przez kupującego w zamówieniu, kupujący zobowiązany jest do odbioru towarów. Jeśli kupujący nie odbierze towarów, sprzedający ma prawo naliczyć opłatę magazynową w wysokości 50 CZK ( słownie pięćdziesiąt koron ) i jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

6.3 W przypadku gdy istnieją powody dla których towary muszą być dostarczane wielokrotnie lub w jakikolwiek inny sposób niż podany w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do zapłaty kosztów związanych z wielokrotną dostawą towarów, lub kosztami związanymi z innym sposobem dostawy.

6.4 Po otrzymaniu towarów od dostawcy, kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towarów, w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń musi niezwłocznie powiadomić sprzedawcę. Jeśli kupujący zauważy, że przesyłka jest uszkodzona bądź została otwarta przez osoby trzecie, kupujący ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki od dostawcy. Podpisując dokument odbioru kupujący potwierdza że przesyłka spełnia wszystkie warunki odbioru i jakiekolwiek roszczenia z tytułu naruszenia przesyłki nie będą brane pod uwagę.

6.5 Inne prawa i obowiązki stron w zakresie przewozu towarów mogą być modyfikowane przez ustalenie warunków dostawy ze sprzedającym lub dostawcą.

6.6 Informacje o cenach transportu i warunkach płatności można znaleźć w kategorii Wszystko o zakupach

Odpowiedzialność i gwarancja

7.1 Prawa i obowiązki stron dotyczące odpowiedzialności za wady, w tym odpowiedzialności gwarancyjnej sprzedającego lub dostawcy podlegają stosownym przepisom ( w szczególności § 612 i nast. Kodeksu Cywilnego)

7.2 Sprzedawca jest odpowiedzialny za to, że towar jest zgodny z umową i jest on wolny od wad. Oznacza to, że rzecz ma odpowiednią jakość i właściwości określone w umowie sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela, reklamie lub jego jakość i właściowści są zbliżone dla podobnego typu towarów spełniających wymagania ustawy. Jest w odpowiedniej ilości, wymiarach lub wadze i można go używać w celu do którego został przeznaczony na podstawie informacji od sprzedającego.

7.3 W przypadku gdy zakupiony towar nie jest zgodny z umową ( sytuacja zwana dalej „konflikt z umową“) sprzedający ma prawo dostarczyć produkt zgodny z umową bezpłatnie i bez zbędnej zwłoki. Istnieją dwa sposoby aby to zrobić, poprzez wymianę towaru niespełniającego warunków umowy lub naprawy, chyba że postępowanie takie nie jest możliwe. Kupujący może żądać rozsądnego rabatu lub odstąpić od umowy. Powyższe nie ma zastosowania jeśli kupujący wiedział o konflikcie z umową czy też sam spowodował konflikt z umową. Konflikt z umową który wejdzie w życie w ciągu 6 miesięcy od daty przejęcia jest uważany za niezgodny z tym przejęciem.

7.4 Jeśli nie są to rzeczy szybko psujące się, sprzedający jest odpowiedzialny za wady które pojawią się w okresie gwarancyjnym (gwarancja). Prawa kupującego wynikające z odpowiedzialności sprzedawcy za wady, w tym odpowiedzialność gwarancyjna sprzedającego ma zastosowanie w sklepie sprzedającego.

Inne prawa i obowiązki stron

8.1 Kupujący nabywa prawa do właśności towaru poprzez zapłatę pełnej ceny zakupu

8.2 Kupujący przyjmuje do wiadomości , że oprogramowanie i i nne treści o charakterze handlowym zawarte w witrynie sieci Web (w tym fotografie oferowanych towarów ) są chronione prawem autorskim. Kupujący zobowiązany jest nie podejmować żadnych czynności , które pozwoliłyby mu lub osobom trzecim użycia oprogramowania lub treści strony intenetowej nielegalnie.

8.3 Kupujący nie jest uprawniony do korzystania ze strony internetowej, wykorzystywania mechanizmów handlowych, korzystania z oprogramowania lub wykonywania innych działań, które mogłyby wpłynąc negatywnie na funkcjonowanie strony internetowej.

8.4 Sprzedający nie jest w stosunku do kupującego związany kodeksem postępowania w rozumieniu § 53a paragraf 1 Kodeksu Cywilnego

8.5 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji osób trzecich na stronie internetowej lub z korzystania ze strony internetowej w sposób niewłaściwy.

Ochrona danych osobowych i wysyłanie informacji handlowych

1.9 Ochrona kupującego, który jest osobą fizyczną jest określona w ustawie nr 101/2000 o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

2.9 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres, numer PESEL, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail, numer telefonu (dalej zbiorczo „dane osobowe“).

3.9 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego lub dostawcę , w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy i do wysyłania wiadomości i informacji handlowych przez sprzedającego.

4.9 Kupujący przyjmuje do wiadomości ,że jest zobowiązany do przekazania danych osobowych (podczas rejestracji, na koncie użytkownika, podczas składania zamówienia poprzez sklep internetowy) poprawnie i zgodnie z prawdą . W przypadku zmian w danych osobowych kupujący ma obowiązek bez zbędnej złwłoki powiadomić sprzedającego o zmianach.

5.9 Sprzedający i dostawca mogą wyznaczyć osobe trzecią jako danych osobowych kupującego. Ponadto żadne dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem osobom transportującym towar.

6.9 Dane osobowe będą prztwarzane przez czas nieokrślony. Dane osobowe będą przetwarzane elektronicznie w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.

7.9 Kupujący potwierdza, że dane osobowe są dokładne i że został poinformowany, że podaje dane osobowe w sposób dobrowolny. Kupujący został pouczony, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do sprzedającego i dostawcy może zostać cofnięta w drodze pisemnego zawiadomienia na adres sprzedającego lub dostawcy.

8.9 W przypadku gdy kupujący wierzy sprzedającemu, kupującemu i (Art 9.5) że przetwarzają jego dane osobowe, które są niezgodne z ochroną życia prywatnego i osobistego lub sa niezgodne z prawem, a zwłaszcza wtedy gdy dane osobowe są niedokładne uwzględniając cel ich przetwarzania można

 • poprosić sprzedawcę, dostawcę o wyjaśnienie
 • żądać od sprzedawcy, dostawcy, zaradzenia tej sytuacji. W szczególności mogących obejmować blokowanie, sprostowanie, uzupełnienie lub likwidację danych osobowych. Jeżeli wniosek kupującego zostanie uznany za zasdny, sprzedający, dostawca, usunie problem. Jeśli to sie nie powiedzie sprzedający, dostawca, ma prawdo do odwołania się bezpośrednio do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przepis ten nie ma wpływu na na prawo kupującego do odwołania się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych bezpośrednio.

9.9 Jeżeli kupujący żąda informacji dotyczących przetwarzania ich danych osobowych, sprzedawca i dostawca muszą dostarczyć te informacje. Sprzedawca i dostawca ma prawo żądać rozsądnej rekompensaty nie przekraczającej kosztów udzielenia informacji niezbędnych do przekazania danych o których mowa w poprzednim zdaniu.

10.9 Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczącyh towarów i usług sprzedającego na jego adrs e-mail i wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na jego adres e-mail.

Dostawa

1.10 O ile nie podano inaczej wszelka korespondencja związana z umową zakupu musi zostać dostarczona do drugiej strony umową na piśmie, pocztą elektroniczną, osobiście lub za pośrednictwem poczty (wybranym przez nadawcę). Jest ona dostarczana na adres e-mail podany na koncie użytkownika.

2.10 Wiadomość jest doręczona:

 • W przypadku dostawy przez e-mail po otrzymaniu informacji od serwera poczty przychodzącej; integralność wiadmości wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej może być zabezpieczona certyfikatem
 • W przypadku dostarczenia osobiście lub za pośrednictwem poczty, przejmując przesyłkę od nadawcy
 • W przypadku dostarczenia osobiście lub drogą pocztową, a także poprzez odmowę odbioru przesyłki, a także jeżeli adresat (lub osoba wyznaczona przez niego) przyjmie przesyłkę
 • W przypadku dostawy za pośrednictwem usług pocztowych po upływie dziesięciu (10) dni od daty wysyłki.

Postanowienia końcowe

1.11 Jeżeli realcję wynikające z korzystania ze strony internetowej lub stosunku prawnego umowy nabycia obejmują elementy międzynarodowe (zagraniczne), strony zgadzają się że realcje sa regulowane prawem Czeskim. Nie ma to wpływu na prawa konsumentów wynikające z przepisów powrzechnie obowiązujących.

2.11 Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej i działalność sprzedającego nie jest przedmiotem żadnych innych uprawnień. Kontrola sprzedaży odbywa się pod nadzorem Biura Handlowego.

3.11 Jeżeli którykolwiek z postanowień jest nieważny lub nieskuteczny, Nieważność lub niewykonalność jednego przepisu nie narusza ważności pozostałych postanowień. Zmiany i uzupełnienia do umowy sprzedaży wymagają formy pisemnej.

4.11 Umowa kupna łącznie z warunkami sprzedającego jest archiwizowana elektronicznie i nie jest dostępna.

Procedura reklamacji:

 • Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z procedurami obowiązującymi w danym kraju
 • Wszystkie skargi związane z wędkowanie na jeziorze Katlov należy kierować na adres:

DOTENHILL s.r.o., Ulrichova 2151, 256 01 Benešov, IČ: 02167590

W przypadku zwrotu pieniędzy należy wysłać do nas:

 • Numer rachunku na który mają byc przekazane pieniądze, imię i nazwisko, numer telefonu oraz pisemny wniosek o odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy

Kupujący ma prawo zgodnie z paragrafem 6 nowelizacji Kodeksu Cywilnego (Act N.367 / 2000 Sb.) do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty płatności za usługi. Kwota pieniędzy zostanie zwrócona na rachunek wskazany we wniosku o wycofanie umowy zakupu. Po otrzymaniu niezbędnych informacji sprzedający sprawdzi je i bez zbędnej zwłoki wyśle kwotę podaną w umowie kupna.

 • Wniosek o odstąpienie od umowy należy wysłac na nasz adres e-mail

Infolinia w sprawie reklamacji

 • +420777 182 872