Propozice

Kvalifikace na

World Carp Classic Junior 2016

Připravili jsme si pro Vás dvě soutěžní kola. Jedno se bude konat od 20 – 23. srpna 2015 a druhé kolo se bude konat od 5 – 8. května 2016. Obou těchto kol se bude moci zúčastnit pouze 20 týmů, takže neváhejte, ať se na Vás dostane!

WCCJ 2016

V každém kvalifikačním kole se soutěží o:

  1. místo – diplomy a věcné ceny od sponzorů
  2. místo – diplomy a věcné ceny od sponzorů
  3. místo – diplomy a věcné ceny od sponzorů

Tým s nejtěžší ulovenou rybou získá diplom a věcné ceny od sponzorů.

Konečné pořadí:

Každý tým v konečném pořadí si odnese ceny od našich sponzorů. Navíc tři nejlepší týmy v konečném pořadí si odnesou i finanční hotovost:

  1. místo – 10.000,- Kč
  2. místo – 6.000,- Kč
  3. místo – 4.000,- Kč

Registrace:

Tým se registruje pomocí řádně vyplněné přihlášky, která je na stránkách www.katlov.com v sekci WCCJ 2016 registrace. Týmy budou registrovány v pořadí, v jakém zašlou registrační emaily. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášený tým a to i bez udání důvodu. Týmy jsou dvoučlenné a členům týmu musí být mezi 10 – 18 roky. V době konání WCCJ 2016 nesmí být ani jednomu z členů týmu více než 18 let. Každý tým sebou musí mít jednu doprovodnou osobu, která bude na závodech po celou dobu. Tato osoba plní funkci „nehrajícího kapitána“.

Startovné:

Na základě zaslání přihlášky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol k zaplacení startovného 4.000.  V případě, že do 10 dnů od data přihlášení, nebude uhrazeno startovné na zaslaný účet, bude registrace týmu zrušena a místo bude nabídnuto dalším týmům. Maximální počet soutěžních týmů je 20.

Losování:

Týmy losují startovním místa v pořadí, ve kterém se registrovaly. Losuje se pouze jednou a losuje kterýkoliv člen týmu. Tým, který se nedostaví k prezentaci včas, bude losovat ze zbylých míst po skončení losování. Vylosované místo si není možné mezi týmy vzájemně měnit.

V dalším kole se losuje podle průběžného pořadí. První losuje průběžně nejhorší tým a až poslední nejlepší tým.  

Lovný sektor:

Zakrmení a zmapování lovného místa povoleno dle pravidel jednotlivých kol. Lovné sektory jsou vyznačené páskou a cedulí s číslem místa. Vstupovat do sektoru během závodů smí pouze organizační štáb. Ostatní osoby jen se souhlasem členů týmu v daném sektoru.

V případě, že při zdolávání kapr zajede do sousedního sektoru a dojde k zamotání udice sousedního týmu, může tento tým podat písemný protest a kapr nebude započítán. Protest musí být podán neprodleně ještě před zapsáním kapra rozhodčím do výkazu úlovků.

Bodování:

V každém kvalifikačním kole se boduje kapr s váhou od 7 kg. Po ulovení bodovaného kapra „prozvoní“ mobilním telefonem někdo z úspěšného týmu rozhodčího, který rybu zváží, vyfotí lovce s informační tabulí, zapíše uloveného kapra do karty týmu a karty rozhodčího. Úlovek v kartách stvrdí člen týmu a rozhodčí svým podpisem.

V případě, že tým zavolá rozhodčího k vážení chyceného kapra, který nebude dosahovat stanovené váhy (tolerance 1 kg), napíše rozhodčí do karty rozhodčího a karty týmu záznam o ulovení nebodovaného hlášeného kapra. Tento záznam podepíše, jak rozhodčí, tak i zástupce týmu. Další chycený kapr se týmu zadokumentuje do karty rozhodčího i týmu, ale nebude do celkového hodnocení počítán!

Jestliže bude rozdíl mezi výsledky v kartě závodníka a kartě rozhodčího, je směrodatná karta rozhodčího a na kartu závodníka nebude brán zřetel.

Pokud bude kapr zaseknut před koncem závodu, má tým po ukončení závodu 20 minut na jeho zdolání. Pokud to do této doby nestihne, nebude zdolávaný kapr započítán do výsledku závodu.

Povinné vybavení:

Každý tým musí být vybaven vhodnými kaprařskými podběráky o délce ramene alespoň 80 cm, odháčkovací matrací (nejlépe bazénkového typu), minimálně dvěma saky k případnému uchovávání bodovaných kaprů (v každém saku může být maximálně jeden kapr), vyprošťovačem háčků a klinikem (každý ulovený kapr musí být před puštěním zpět do vody řádně ošetřen).

Povolená technika lovu:

Soutěží dvoučlenná mužstva. Jeden soutěžní tým chytá na maximálně 4 pruty. V případě, že tým bude chytat na více prutů, bude tým okamžitě vyloučen ze závodu bez náhrady!

Nehrající kapitán může týmu pomáhat, připravovat návazce, krmení, a podobné činnosti. Nemůže však jakkoliv manipulovat s pruty (nahazování, zasekávání, zdolávání), může však pomáhat podebírat zdolávané ryby.

Na každém prutu bude povolená pouze taková montáž, aby v případě jejího utržení došlo k uvolnění použité zátěže. Montáž smí obsahovat pouze jeden návazec a jeden háček. Protihrot je zakázán. Jakékoliv používání člunů nebo zavážecích lodiček je zakázáno. Vše probíhá pouze z odhozu (nahazování je možné pouze ze břehu). Zdolávání ulovených ryb je možné i z vody, avšak maximálně do úrovně do 1 m hloubky a maximálně do vzdálenosti 20 m od břehu.

Nástraha musí být umístěna mimo háček (klasická metoda na vlas). Zákaz používání krmítek a feederových krmítek! Povolen pouze lov na položenou. Feedrové pruty jsou zakázány.

Jako nástrahu mohou soutěžící použít boilie (ne však boilie rohlíkové) a pelety. Obalovací těsta na nástrahy, obalování olov, dipy, gely a PVA povoleny. Methodmix je povolen. Zarážky imitující partikl, boilies a pelety jsou povoleny.

Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně.

Krmení je možné pouze ze břehu a to pomocí ruky, ručního praku, lopatky, košíčku, raketou (spomb,..apod) nebo kobry. Jiné způsoby krmení, které nejsou jmenovány – jsou  zakázány.

WCCJ 2016

Loví se systémem chyť a pusť! Co není v pravidlech dovoleno, je zakázáno!

 

Vyhodnocení kola:

V každém kole vítězí tým s nejvíce kg ulovených kaprů. V případě rovnosti kil rozhoduje o pořadí součet hmotnosti tří nejtěžších ulovených kaprů. Pokud nerozhodne ani toto kritérium, bude pro určení pořadí rozhodující čas ulovení prvního bodovaného kapra.

Vyhodnocení kvalifikace:

V každém kole se soutěží o maximální počet 20 bodů. Tým za své umístění získává:

1. místo – 20 bodů   2. místo – 18 bodů      3. místo – 16 bodů     4. místo – 14 bodů    5. místo – 12 bodů

6. místo – 10 bodů   7. místo – 8 bodů        8. místo – 6 bodů      9. místo – 4 body       10.místo – 2 body

Týmy mohou získat bonus v podobě 3 bodů za chycení nejtěžšího kapra a to v každém kvalifikačním kole. Jestliže více týmů nechytí žádnou rybu, získávají tyto týmy vždy počet bodů, které vychází z jejich celkového umístění (např. 4-9 místo = 14 bodů nebo 7-9 místo = 8 bodů, atd.) a to v každém kvalifikačním kole. Vítězem kvalifikace se stává tým s největším počtem získaných bodů. V případě rovnosti bodů u jednotlivých týmů, se těmto týmům z každého kola vybere nejtěžší ulovený kapr a součet tří jejich nejtěžších kaprů rozhodne o konečném pořadí.

Pohyb a chování v průběhu závodu:

Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám! Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty a rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních (gril, vařič). Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky a tyto si odvézt.

Protest:

Každý tým má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího (nejlépe s důkazy ve formě fotografií či videa). Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší protestní komise.

Členové komise: Hlavní rozhodčí, dva rozhodčí, kterých se protest týká, a dále bude pozván kapitán týmu, který protest podal a kapitán týmu, kterého se protest týká. O protestu hlasují pouze rozhodčí (vítězí nadpoloviční většina).

Každému týmu bude za porušení pravidel uloženo napomenutí (ve formě žluté karty), v případě dalšího přestupku bude tým bez náhrady vyloučen a musí okamžitě opustit svůj sektor a prostory rybníka Katlov. V případě vyloučení týmu jsou všechny jeho výsledky anulovány.

Předání výher:

Peněžité výhry se týmům budou zasílat na účet, který vítězné týmy dodají pořadateli. Výhra se týmům převede na účet do 14 dnů od data výhry. Diplomy a věcné ceny si vítězné týmy převezmou v rámci slavnostního vyhlášení jednotlivých kvalifikačních kol.

Závěrečná ustanovení:

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného a svým podpisem na registrační kartě.

Povinností přihlášeného týmu je uhradit plné startovné v termínu, který je stanoven výše. V případě, že se tým nebude moci zúčastnit některého z kvalifikačních kol, nemá nárok na vrácení části startovného. Není však povinností startujícího týmu, aby se zúčastnil všech kvalifikačních kol.

Jestliže se některý ze závodníků nebude moci zúčastnit kola druhého, je možné ho nahradit. V týmu však musí zůstat jeden závodník, který již absolvoval kolo první. V případě výhry v kvalifikaci musí tento tým reprezentovat Českou republiku  na WCCJ ve složení, ve kterém absolvoval druhé kvalifikační kolo.

Zruší-li tým registraci po 15. červnu 2015, nemá takový tým na vrácení startovného, které bude v plné výši použito na náhradu nákladů vzniklých s absencí takového týmu jako paušální náhrada vzniklých nákladů. Může být týmu navráceno v případě, že za sebe najde náhradní tým. Nebo se přihlásí další tým, který odstoupivší tým nahradí.

Pokud bude po registraci některý člen týmu přistižen, že v areálu zázemí závodu, nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní účastníky závodu, opakované rušení nočního klidu, atd.) bude celý tým bez náhrady vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál závodu nebo své lovné místo.

Všichni účastníci kvalifikace na WCCJ 2016 se závodů účastní na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu. Všichni účastníci potvrzují, že byli seznámeni s podmínkami závodů, s místem závodů a jsou povinni zabezpečit si na vlastní náklady takové ochranné pomůcky, které omezí možnost úrazů či utonutí.

Po celou dobu konání akce bude přítomen kameraman a fotograf. Všichni účastníci dávají svým podpisem při registraci souhlas k pořizování záznamů svého osobního vyobrazení bez nároku na odměnu a použití pro komerční užití.

Partneři

Mediální partneři