Propozice

Příjezd možný v pátek od 12 hodin s možností si zatrénovat na jezeře. Parkování je možné jen na parkovištích a plochách k tomu vyhrazených. Je přísně zakázáno parkovat nebo zajíždět mezi chaty v okolí jezera.

Vybalení věcí, postavení tábora na spaní atd. Táboření a tréning povolen jenom na vyhrazených molech!

Večer ve 20 hodin losování sektorů na sobotu v místním penzionu, rozdělení do skupin. Možnost posezení v místním penzionu, večeře, pivo, nealko.

Ředitel závodu:Radek Hyroš

Garant závodu:Zdeněk Kindl

Hlavní rozhodčí:Zdeněk Kindl

Rozhodčí: Jirka Husák

Martin Kadleček

Michal Váleček

Roman Kaupovský

Sobota 28. 10. 2017

6:00 – losování míst.

6:30 – 7:30 – přesun na lovná místa, příprava náčiní, příprava krmení.

7:30 – start závodu.

16:30 – konec sobotního kola.

16:30 – 17:30 – vážení a vyhodnocení výsledku prvního dne.

19:00 – vyhlášení vítězů prvního dne. Sektory se obrátí. Posezení v místním penzionu.

Možnost objednání oběda z místního penzionu v ceně cca 120 Kč/ks. Rozvoz až na lovné místo! Večer možnost posezení v místním penzionu. Klobásy, steaky atd.

 

Neděle 29. 10. 2017

6:00 – losování míst

6:30 – 7:30 – přesun na lovná místa, příprava náčiní,příprava krmení.

7:30 – start závodu.

16:30 – konec nedělního kola.

16:30 – 17:30 – vážení a vyhodnocení.

18:00 – slavnostní vyhlášení závodu.

Možnost objednání oběda z místního penzionu v ceně cca 100 Kč/ks. Rozvoz až na lovné místo.

 

Akce pro děti:

Během závodu proběhne i sbírka nepotřebného rybářského náčiní jako například: vlasců, háčků, prutů, navijáků atd.. Věci budou po závodě předané rybářským kroužkům. Podpořme tak naši rybářskou budoucnost!

Registrace:

Tým se registruje pomocí řádně vyplněné přihlášky, která je na stránkách www.katlov.com v záložce  Feeder Master Cup. Týmy budou registrovány v pořadí, v jakém zašlou registrační emaily. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášený tým a to i bez udání důvodu. Týmy jsou pouze dvoučlenné. Na základě zaslání přihlášky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol k zaplacení startovného 3000 Kč. Startovné musí být zaplaceno a to do 14 dnů od data přihlášení.V případě, že do 14 dnů od data přihlášení, nebude uhrazeno startovné na zaslaný účet (nebo jeho část), bude registrace týmu zrušena a místo bude nabídnuto dalším týmům. Maximální počet soutěžních týmů je 26.

Losování:

Nejdříve se vylosuje pořadí, v kterém budou následně týmy losovat. Losuje se jednou na začátku a podruhé v polovině závodu. Losovat může kterýkoliv člen týmu. Tým, který se nedostaví k prezentaci včas, bude losovat ze zbylých míst po skončení losování. Vylosované místo si není možné mezi týmy vzájemně měnit.

Lovná místa jsou rozdělena do dvou sektorů. Týmy si losují nejdříve ze všech lovných míst (č. 1-26). Týmy které si vylosují místo na mělčině dále v polovině závodu losují z koše, kde jsou místa na hloubce a naopak. Každý tým tak stráví polovinu závodu na jiné části jezera.

Lovný sektor:

Zakrmení a zmapování lovného místa povoleno až po zahájení závodu (platí i po výměně lovných míst). Lovné sektory jsou vyznačené páskou a cedulí s číslem místa. Vstupovat do sektoru během závodů smí pouze organizační štáb. Ostatní osoby jen se souhlasem členů týmu v daném sektoru.

V případě, že při zdolávání ryba zajede do sousedního sektoru a dojde k zamotání udice sousedního týmu, může tento tým podat písemný protest a ryba nebude započítaná. Protest musí být podán neprodleně ještě před zapsáním kapra rozhodčím do výkazu úlovků.

Bodování:

POŘADÍ TÝMU

A) První kolo a) součet umístění získaných v sektorech závodníky jednoho družstva Pokud bude v sektoru zjištěna stejná hmotnost, příslušní závodníci získají počet bodů rovnající se průměru z míst, která obsadili.

– Příklad 1: dva závodníci se shodně umístí na 5. místě, zapíší si tedy (5+6)/2 = 5,5 bodu.

– Příklad 2: tři závodníci se shodně umístí na 8. místě, zapíší si tedy (8+9+10)/3 = 9 bodů.

b) družstvo s nejmenším počtem bodů se umístí jako první c) závodníci bez úlovku obdrží počet bodů rovnající se průměru příslušných neobsazených umístění v rámci sektoru.

– Příklad 1: Z 24 závodníků 12 získá umístění na prvních 12 místech s body od 1 do 12. Dalších 12 bude bez úlovku, tj. získá (13+24)/2 = 18,5 bodu. – Příklad 2: Z 29 závodníků se 5 umístí na 1. až 5. místě a dalších 24 závodníků bez úlovku obdrží (6+29)/2 = 17,5 bodu.

– Příklad 3: Z 29 závodníků se 26 umístí a 3 závodníci bez úlovku získají (27+29)/2 = 28 bodů. Jestliže se v sektoru vyskytne jen jeden závodník bez úlovku, získává počet bodů rovnající se poslednímu místu (příklad: z 29 závodníků se 28 umístí a závodník bez úlovku získá 29 bodů).

B) Druhé kolo Způsob hodnocení je stejný jako v prvním kole.

C) Celkové hodnocení a) součet umístění získaných v prvních dvou kolech.Družstvo s nejmenším počtem bodů se umístí jako první atd.

b) Při rovnosti bodů je rozhodující nejvyšší celková hmotnost získaná závodníky družstva ve dvou kolech.

c) Při rovnosti hmotnosti po dvou kolech je rozhodující nejvyšší individuálně dosažená hmotnost atd.

Po ulovení bodované ryby je nutné úlovek uschovat v závodním vezírku který musí mít minimálně 3m délku.Vezírek musí mít vlastní každý závodník!Když se uloví ryba delší jako 70 cm + je nutné neprodleně přivolat rozhodčí a rybu okamžitě na místě zvážit a neprodleně pustit zpět do revíru, kde byla ulovena. Toto platí i pro úlovek lína a to jakékoliv velikosti. Váha ryb se zapíše do tabulky závodníků a váhu potvrdí rozhodčí svým podpisem. Pokud bude ryba zaseknutá před koncem závodu, má tým po ukončení závodu 20 minut na její zdolání. Pokud to do této doby nestihne, nebude zdolávaná ryba započítaná do výsledku závodu.Tým který vyhraje sektor v některém z kol a zároveň se umístní na stupni vítězů,přichází o ceny ze sektoru a ceny se tak posouvají dalšímu týmu v pořadí.

Povinné vybavení:

Každý tým musí být vybaven vyprošťovačem háčků a klinikem (každý ulovený kapr musí být před puštěním zpět do vody řádně ošetřen). Při závodě je povolen lov na jeden prut feederový, winklepickerový, pickerový, s výměnou špičkou,opatřený očky a osazený navijákem s vlascem.Závodní vezírek dlouhý minimálně 3m(Každý závodník svůj vezírek.V případě jenom jednoho vezírku na tým nebude tento tým hodnocen do soutěže o nejlepšího jednotlivce).

Povolená technika lovu:

Soutěží dvoučlenná mužstva. Jeden soutěžní tým chytá na maximálně 2 pruty. V případě, že tým bude chytat na více prutů, bude tým okamžitě vyloučen ze závodu bez náhrady! Jakékoliv používání člunů nebo zavážecích lodiček je zakázáno. Vše probíhá pouze z odhozu (nahazování je možné pouze ze břehu). Zdolávání ulovených ryb je možné i z vody, avšak maximálně do úrovně pasu a to maximálně do vzdálenosti 15 metrů od mola. Nahazování z vody je zakázáno. Udice je povolena pouze s jedním návazcem s jednoháčkem a potápivou nedělenou zátěží o minimální váze 10 g. Košík smí být od háčku při napnutém stavu maximálně 2 m. Udice nesmí obsahovat splávky, plovátka, polystyrén a podobné plovoucí části. Maximální velikost košíku je 5 x 7 cm. Z živých nástrah jsou povoleni červi, kukly, larvy, žížaly a patentky.Žívá potrava povolená v neomezeném množství.Suché krmení povoleno v neomezeném množství.Partikel jako například kukuřice,řepka atd je povolen 2kg na osobu.

Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně. Krmení je možné pouze ze břehu a to pomocí ruky, ručního praku,feeder krmítka. Jiné způsoby krmení, které nejsou jmenovány – jsou zakázány. Označování lovného místa je povoleno pouze markerem. Jakékoliv jiné způsoby označení lovného místa jsou zakázány.Method feeder krmítko je zakázané!Mapovaní nahazovacím echolotem jako například Deeper je povoleno.

Co není v pravidlech dovoleno, je zakázáno!

Pohyb a chování v průběhu závodu:

Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám! Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty a rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních (gril, vařič). Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky a tyto si odvézt.Auta,karavany musí být odstavený na hlavním parkovišti jezera kde musí zůstat po celou dobu konání závodu.

Protest:

Každý tým má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího (nejlépe s důkazy ve formě fotografií či videa). Podání protestu je zpoplatněno částkou 1.000 Kč, která v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší protestní komise. Členové komise: Hlavní rozhodčí, dva rozhodčí, kterých se protest týká, a dále bude pozván kapitán týmu, který protest podal a kapitán týmu, kterého se protest týká. O protestu hlasují pouze rozhodčí (vítězí nadpoloviční většina). Každému týmu bude za porušení pravidel uloženo napomenutí (ve formě žluté karty), což znamená, že potrestaný tým nesmí mít následující dvě hodiny nahozené pruty a ani nesmí zakrmovat. V případě dalšího přestupku bude tým bez náhrady vyloučen a musí okamžitě opustit svůj sektor a prostory . V případě vyloučení týmu jsou všechny jeho výsledky anulovány.

Závěrečná ustanovení:

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného a svým podpisem na registrační kartě.

Povinností přihlášeného týmu je uhradit plné startovné v termínu, který je stanoven výše. Zruší-li tým registraci po 1. červenci 2017, nemá takový tým na vrácení startovného, které bude v plné výši použito na náhradu nákladů vzniklých s absencí takového týmu jako paušální náhrada vzniklých nákladů. Startovné může být týmu navráceno v případě, že za sebe najde náhradní tým. Nebo se přihlásí další tým, který odstoupený tým nahradí.

Jestliže nebude závod naplněn, bude výše výher upravena podle počtu přihlášených týmů. Dojde-li ke zrušení závodu, bude týmům vráceno 90 % startovného. Zbývajících 10% ze startovného propadá ve prospěch pořadatele na uhrazení závazků vyplývajících z nákladů na přípravu závodu.

Pokud bude po registraci některý člen týmu přistižen, že v areálu zázemí závodu, nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní účastníky závodu, opakované rušení nočního klidu, atd.) bude celý tým bez náhrady vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál závodu nebo své lovné místo.

Všichni účastníci Feeder Master Cup 2017 se účastní na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu. Všichni účastníci potvrzují, že byli seznámeni s podmínkami závodů, s místem závodů a jsou povinni zabezpečit si na vlastní náklady takové ochranné pomůcky, které omezí možnost úrazů či utonutí.

Po celou dobu konání akce bude přítomen kameraman a fotograf. Všichni účastníci závodu dávají svým podpisem při registraci souhlas k pořizování záznamů svého osobního vyobrazení bez nároku na odměnu a použití pro komerční užití.

Generální sponzor


Sponzoři